Udarbejdet hvert år af tilsynsførende

Tilsynserklæringen bliver udarbejdet hvert år af tilsynsførende. Tilsynsrapporten udarbejdes på baggrund af flere årlige besøg på skolen og samtaler med skolens lærere og ledelse – og efter ministeriets retningslinjer på området.

Herunder seneste tilsynserklæring:

Tilsynserklæring 2023-2024.pdf

Tidligere tilsynserklæringer:

Tilsynserklaering2022-2023.pdf

Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Gislev Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Hans Henrik Pedersen

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Skolekode: 477004 Skolens navn: Gislev Friskole
Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
28-10-2020 Ledelse Introduktion til Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen skolen
18-11-2020 5. kl. Samfundsfag Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen
18-11-2020 1. kl. Dansk Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen
18-11-2020 8. kl. Dansk Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen
18-11-2020 5. kl. Matematik Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen
13-04-2021 8. kl. Sprogfag Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen
13-04-2021 5. kl. Dansk Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen
13-04-2021 2.-3. kl. Engelsk Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen
13-04-2021 5. kl. Natur/teknik Naturfag Hans Henrik Pedersen
13-04-2021 Ledelsen Samtale om Humanistiske fag Hans Henrik Pedersen skolen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Mit tilsyn i skole året 2020 til 2021 har bestået af samtaler med skolens ledelse og overværelse af undervisningen ude i klasserne og i det fri.

Jeg har haft samtaler med personalet, både i klasseværelserne og på læreværelset.

Jeg har orienteret mig om skolens værdigrundlag, skolens fagplaner og skolens praksis omkring evaluering.

Desuden har jeg orienteret mig i skolens grundige beskrivelse af arbejdet med ICDP, indsatsplaner og CHIPS- test med de yngste elever.

Jeg møder børn i høj trivsel og med stort engagement, og en medarbejdergruppe, der viser og udtrykker en stor glæde og professionalitet ved både det pædagogiske arbejde på skolen og det stærke kollegiale fællesskab.

Det er tydeligt, at skolens målrettede arbejde med hvert eneste barns trivsel bærer frugt.

Ud over trivslen hos både børn og medarbejdere, resulterer dette også i et fagligt niveau, der helt og fuldt står mål med folkeskolen.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.1 Uddybning

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

8.1 Uddybning

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Elevråd – morgensang – internationale profil – De kommer hjem fra deres rejser, og forstår hvor frie de er.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Skolens internationale profil medvirker til at skabe blik for friheds og menneskerettigheder.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

Ikke som princip, men i enkelte tilfælde i KREA, hvor drengene og pigerne får mere lige vilkår i de kønstypiske fag.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Skolen har både kvindelig formand og skoleleder, og man arbejder bevidst på jævn fordeling i ansættelser på på køn og alder.

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

Skolelederen giver personlig vejledning i den skærpede underretningspligt.

21. Donationer

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej

Der er både lille (bh-4) og stort (De ældste) elevråd. Elevrådet inviteres med, når det er relevant på bestyrelssesmødet. Skolen laver også prøvevalg.?Der har været et forløb med Danske Soleelever om elevinddragelse. Jo mere du selv berstemmer, jo større er dig ansvar. Et flot erkendelseforløb om, hvornår det er rart at have stort ansvar.

Ja, skolen har procedure for indsatsen for den skærpede underretningspligt. Flere forskellige voksne, der kender barnet godt spørger ind til problemfeltet. Ledelsen sørger for det formelle arbejde med underretningen.
Skolen benytter generelt af meget grundige indsatsplaner.

idcp program

21.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

10000,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning

Mit tilsyn i skole året 2020 til 2021 har bestået af samtaler med skolens ledelse og overværelse af undervisningen ude i klasserne og i det fri.

Jeg har haft samtaler med personalet, både i klasseværelserne og på læreværelset.
Jeg har orienteret mig om skolens værdigrundlag, skolens fagplaner og skolens praksis omkring evaluering.

Desuden har jeg læst skolens grundige beskrivelse af arbejdet med IDCP, indsatsplaner og CHIPS test med de yngste elever.

Jeg møder børn i høj trivsel og med stort engagement, og en medarbejdergruppe, der viser og udtrykker en stor glæde og professionalitet ved både det pædagogiske arbejde på skolen og det stærke kollegiale fællesskab.

Det er tydeligt, at skolens målrettede arbejde med hvert eneste barns trivsel bærer frugt.

Ud over trivslen hos både børn og medarbejdere, resulterer dette også i et fagligt niveau, der helt og fuldt står mål med folkeskolen.

Tilsynserklæring 2019/20

TILSYNSERKLAeRINGEN-2019-2020.pdf

Tilsynserklæring 2018/19
Skole:
477004
Gislev Friskole
Fåborgvej 24
5854 Gislev
Tilsynsførende:
Tage Krogh Nielsen
Skovvej 8A
5300 Kerteminde
Dato for tilsynsbesøg:
06.09.2018
29.01.2019
21.02.2019
Klasser/fag:
Tilsynet er foregået således:
Jeg har deltaget i skolens hverdag, hvor jeg har overværet undervisning i skolens klasser
således:
Dato Klasse Fag Fagområde
06-09-2018 6.-7.-8.-9. Samfundsfag Humanistiske fag
06-09-2018 7.-8.-9. Matematik Naturfag
06-09-2018 4 Dansk Humanistiske fag
06-09-2018 3. Udeskole Praktiske/musiske fag
06-09-2018 7.-8. Dansk Humanistiske fag
06-09-2018 5.-6. Natur/teknik Naturfag
06-09-2018 7.-8.-9. Engelsk Humanistiske fag
06-09-2018 2. Matematik Naturfag
06-09-2018 4. Hjemkundskab Praktiske/musiske fag
29-01-2019 0.-5. Morgansang Humanistiske fag
29-01-2019 3. Dansk Humanistiske fag
29-01-2019 2. Udeskole Naturfag
29-01-2019 3. Dansk Humanistiske fag
29-01-2019 0.-1. Musik Praktiske/musiske fag
29-01-2019 4. Natur/teknik Naturfag
29-01-2019 9. Dansk Humanistiske fag
29-01-2019 5.-6. Musik Praktiske/musiske fag
21-02-2019 4. Engelsk Humanistiske fag
21-02-2019 5.-6. Natur/teknik Naturfag
21-02-2019 2. Dansk Humanistiske fag
21-02-2019 0.-1. Dansk Humanistiske fag
21-02-2019 7.-8. Dansk Humanistiske fag
21-02-2019 9. Dansk Humanistiske fag
Jeg har endvidere deltaget i morgensamling

Mine besøg på skolen har været aftalt med skolen, og lærerne har været bekendt med kom de
nævnte datoer. Jeg har besluttet hvilke fag og klassetrin besøget skulle omfatte. Jeg er blevet indført i fagplanerne gennem læsning af skolens intranet, hvor der findes en beskrivelse af de enkelte fag,
og jeg har orienteret mig om lærernes årsplaner i de enkelte fag, således at jeg har en vished for, at undervisningen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte mål
Vurdering af elevernes standpunkt:
Jeg har som tilsynsførende konstateret, at elevernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:
Skolens samlede undervisningstilbud dækker folkeskolens vifte af undervisningsfag, og undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elevernes faglige niveau er generelt er tilfredsstillende. Skolens undervisningstilbud er indholdsmæssigt på højde med de krav, der stilles i Folkeskolen.
Eleverne evner både at arbejde individuelt og i grupper.
Graden af differentiering i undervisningen tager skyldigt hensyn til de elever, som har særlige udfordringer, og der afsættes tilsyneladende i passende omfang særlige ressourcer til disse
elever.
Skolens undervisningsmaterialer er varierende, tidssvarende og fagligt/pædagogisk i overensstemmelse med de opstillede mål. Eleverne virker til at være fortrolige med brugen af IT. Der anvendes portaler og relevante undervisningsprogrammer.
Tilsynets vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:
Eleverne bliver inddraget i hverdagslivet og har derigennem indflydelse i det umiddelbare og almindelige samvær på skolen. Eleverne oplever sig helt givet som en betydelig del af et større fællesskab, og man bliver som elev både hørt og set. Den individuelle personlige anerkendelse
betyder meget for dannelsen og udviklingen af de værdier, der får et samfund til at hænge sammen. Grundlaget for at kunne tage del i et samfund båret af værdier om frihed og folkestyre bliver stimuleret og udviklet i skolens hverdagsliv.
Undervisningssproget er dansk:
Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.
Erklæring om donationer jf. §9d, stk. 5:
Skolen har over for mig erklæret, at de i 2018 ikke har modtaget donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms.
Yderligere kommentarer fra tilsynet:
Jeg nyder at komme påGislev Friskole. Stemningen er god, eleverne er imødekommende, og der er en god atmosfære på stedet. Jeg oplever, at eleverne har et nærvær af voksne, som kan bistå, når der opleves et behov herfor. Eleverne virker tillidsfulde og ligefremme, og rammen for hele skolehverdagen opleves tryg. Det er tydeligt, at eleverne har det godt. Der er en god atmosfære mellem børnene. Det resulterer i at læringsmiljøet er godt. Samværet og dagligdagen er præget af en tillidsfuld relation mellem børnene og mellem børn og voksne. Eleverne opleves at være trygge, og de
har en umiddelbar og ligefrem kontakt til den voksne. Overværelsen af undervisningen har givet mig en god fornemmelse for, hvordan eleverne arbejder sammen og hvilke krav, der stilles til elevernes arbejde.

Kerteminde, den 26.marts 2019

Tage Krogh Nielsen