Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20

Bilag til Gislev Friskoles vedtægt

§ 1
I henhold til § 1 i Gislev Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Faaborg- Midtfyn kom­munehjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dag­tilbuds­loven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Under­visningsministeriet har godkendt med ud­gangspunkt i friskoleloven.

§ 2
I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privat­institutionen have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

§ 3
Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af privatinstitutionen (børnehuset Solstrålen) ses i lyset af følgende:

Privatinstitutionen skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravsspecifikationen. Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Målsætningen for privatinstitutionens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Institutionen er røgfri og samtalesproget dansk. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til elevernes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

§ 4
Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 er være forældre til børn i privatinstitutionen. Bestyrelsen består desuden af en ledelses­re­præsentant og en medarbejderrepræsentant.

stk. 2.
Forældrebestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt institutionens forældre,en ledelsesrepræsentant udpeget af institutionens bestyrelse og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt institutionens medarbejderne.

stk. 3.
Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for to år på institutionens generalforsamling. Ledelsesrepræsentanten udpeges på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Medarbejderrepræsentanterne vælges ligeså på førstkommende personalemøde efter generalforsamlingen. 

stk. 4.
Genvalg kan finde sted. Det vælges hvert år på generalforsamlingen mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrebestyrelsen. 

§ 5
Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for bestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres beslutningsreferat over forældrebestyrelsens beslutninger.

stk. 4.
Den daglige leder af Børnehuset Solstrålen benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for Institutionsbestyrelsen og Institutionens daglige leder. Afdelingslederen skal i samarbejde med forældrebestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

§ 6
Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for privatinstitutionens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som institutionsbestyrelsen har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

stk. 2.
Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når institutionsbestyrelsen skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i Børnehuset Solstrålen. Forældrebestyrelsen har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål.

stk. 3.
I samarbejde med afdelingslederen og medarbejdere medvirker forældre­bestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal inde­holde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.

§ 7
Den overordnede ledelse af privatinstitutionen varetages af institutionsbestyrelsen. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabs- og budget­forhold, løn- og over­ens­komstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af for­ældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere institutionsbestyrelsen, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af Børnehuset Solstrålens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af den samlede institutions vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som Børnehuset Solstrålen skal opfylde.

§ 8
Kommunen fører pædagogisk tilsyn med privatinstitutionen efter reglerne herom.

§ 9
Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Faaborg- Midtfyn kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i den samlede institutions bestyrelse efter høring i forældrebestyrelsen.