Afbud: Simona, Caja

Åbent bestyrelsesmøde

To forældre fra skolen, som har børn med støttebehov, ytrer bekymring over håndteringen af børnene med et støttebehov. De spørger om kommunens tilbud som vores institution kan gøre brug af opsøges og anvendes. De har oplevet at det ikke altid er fagpersonale som varetager støtteopgaven og efterspørger mere faglighed. De understreger vigtigheden i at det ikke kun er for børnene med støttebehovet skyld men også for de øvrige børn og samspillet i klasserne. De savner mere tydelige og synlige rammer i forhold til støtten af børnene og supervision af medarbejdere.  De ytrer bekymring for om institutionen har personalekompetencer og ressourcer til at varetage flere børn med behov for støtte såfremt dette skulle blive aktuelt.
Oplægget fra forældrene drøftes. Der tales blandt andet om større synlighed af det arbejde som ligger bag, der kunne lede til større indsigt hos forældrene. Der orienteres om skolens fokus som er bundet op på ICDP, at regler overholdes og der lægges ressourcer ud over dette. Der orienteres om hvordan støtten håndteres og superviseres samt den fremadrettet plan for organiseringen af støtte. 

Godkendelse af dagsorden

Godkendes

Forretningsorden

Der fortsættes fra sidste bestyrelsesmøde med gennemgang af forretningsordenen. 

Der ønskes ændring af hyppigheden af samarbejdsmødet mellem ansatte og bestyrelse fra hvert andet til hvert år.

Der laves ændringer i forhold til hastebeslutninger, som kan tages af ledelsen uden om bestyrelsen.

Bestyrelsens visioner de kommende år

Tim laver oplæg omkring hvilke visioner han har for institutionen om bl.a. trivsel og en anerkendende kultur for forskelligheder, som han gerne vil have skemalagt. Han ønsker oplæg omkring hvilke forventninger bestyrelsen har til ham som formand. 
Arbejdet med trivsel er en del af hverdagen, men skolen er i gang med at udarbejde et oplæg til et mere målrettet arbejde som f.eks. emnedage. Der laves oplæg om at vi i næste skoleår skal tale om skoledagens længde og hvordan man kan lave mere fleksible tilbud til børnene i samarbejde med SFO’en med henblik på fleksibelt læringsmiljø.

Princip for plads i børnehuset, skal det koste noget

Princippet drøftes igen
Der stemmes om hvorvidt der kan tages gebyr ved opstart i børnehaven som betales tilbage ved skolestart for at motivere til at der tages stilling til om man vil tage imod institutionen skoletilbud også fordi at børnehuset ”fodrer” klassetrinene. Der stemmes imod.
Der er tidligere lavet aftaler omkring rettighederne til pladser, f.eks. at er der fordel ved at have søskende i institutionen allerede hvis der er flere som ønsker plads i Børnehuset.
Der stemmes om man kan reservere en plads i x antal måneder i Børnehuset, hvis man f.eks. skal bruge en plads fra maj men der er ledigt fra marts og andre er interesseret fra marts og der ingen ledige er til Maj. Dette kan man ikke selv om man har fortrinsret i forhold til søskende i institutionen. Er der en ledig plads tilbydes denne og der betales fra pladsen tilbydes i Børnehuset. Den kan ikke reserveres uden betaling.

Ryste sammen fest

Pædagogisk arrangement og derefter et teambuildingindslag.

Dato 1/9-23 kl 15

Orientering fra institutionsleder

Der er skrevet kontrakt med seks nye kollegaer.
I uge 25 kommer der gæster fra 5 forskellige lande.
9. klasse går til eksamen og 8. klasse i hjemmekundskab. Det forløber godt.
Lovgivningen omkring minimumkvadratmeter i klasselokaler er undersøgt, dette er der ikke.
Sommerfesten for hele skolen er den 22. juni
Der er renset tag i hvid bygning.

Orientering fra afdelingsledere

Udarbejdelsen af ansøgningen som profilskole påbegyndes i næste uge.

Der arbejdes på de sidste ting i forhold til støtte til det kommende skoleår.

Orientering fra medarbejder

Mette har været til tovholdermøde i kulturelrygsæk i FMK. Lejligheden er benyttet til IGNE at tale sagen for at friskolerne også skal tilbydes gratis transport som de kommunale får.

Næste års indlæg er omkring:  

  • Sang og opera
  • Teater og klimaforandringer
  • Håndværk/design
  • Dans og bevægelse

Der er stadig lidt arbejde tilbage omkring de resterende ting fra branden. De sidste ejendele skal tilses og så skal resterende ejendele kasseres.

Eventuelt

Grundet den korte tidsfrist i forhold til at tjene til klassekassen på oprydning efter Gislev Festival har Tim taget tjansen i år, og pengene forvalter festivallen til velgørenhed eller til at udbygge tilbuddet til næste års festival. 
Der skal laves telefonliste til bestyrelsens medlemmer

Kommende emner

Visionsproces

Hvad kan vi gøre ved fagene i indskolingen, er det tid til at prøve en anden stuktur

Trivselspolitik

Næste bestyrelsesmøde 22/8-23