Den internationale profil på Gislev Friskole 2021/22

Målet med det internationale arbejde på Gislev Friskole er, at være med fremme i forhold til kvalitet i undervisningen. Vi implementer flere af FN’s verdensmål gennem vores internationale arbejde. Bl.a. Mål 4, som vedrører kvalitetsuddannelse og mål 10, der sigter mod mindre ulighed i EU/ verden. Den internationale profil er et kvalitetsstempel i vores arbejde. Den er med til at trække nye elever til, den er med til at dygtige lærere søger, når vi slår stillinger op, og den motiverer elever og lærere til at lære engelsk og til at dygtiggøre sig på skolen og udenfor skolens vægge. 

Det ligger os på sinde at åbne elevernes øjne for verden omkring os. Det gælder i forhold til medmenneskelig forståelse og tolerance, som styrkes gennem skolens Erasmus+ skolesamarbejdsprojekter. Ved at besøge andre kulturer, som gæster og ved at være værter for skolebesøg lærer elever, forældre og ansatte på skolen om andre kulturer og andre måder at drive skole på, samtidig med, at vi styrker det engelske sprog på skolen. Ligesom vi styrker vores egen identitet og kultur herigennem. 

Gislev Friskole vægter kvalitet i undervisningen højt. Derfor deltager vi i videreuddannelseskurser i Europa og sender i år lærere på kurser, der fremmer engelsk, udvikler af IT- kundskaber, giver inspiration til læring gennem bevægelse og læring i uderummet samt giver inspiration til, hvordan den internationale dimension implementeres i børnehaven, indskolingen og SFO’en. 

Ved at invitere gæstelærere og internationale oplægsholdere, stifter eleverne fra 6.- 9. kl.  kendskab til muligheden for at uddanne sig og arbejde i EU og verden. Det er vigtigt, at eleverne er bevidste om det at være dansk i et internationalt fællesskab.

Gennem skoleforløbet arbejder alle elever med skriftlig kommunikation med elever i andre lande. Det er typisk i forbindelse med rejser eller venskabsklasser. Vi har erfaret, at kommunikation, der starter i klasserummet, ofte glider over i fritiden, hvor kommunikationen fortsætter på sociale medier så som Messenger eller Face-time. Den form for læring er ”usynlig” for eleven, men en indikator på succes for os. 

Gennem valgfaget Internationalt Udsyn får eleverne tid til at gå i dybden med skolens projekter og forberede engelske fremlæggelser, præsentationsfilm osv. De elever, der rejser i den pågældende valgfagsperiode, skal deltage i faget. Efter hjemkomst fra en rejse skal eleverne dele deres udbytte af turen med resten af skolen samt skrive en reportage til Gislev i Vækstog en engelsk reportage til projektets e-twinning side. Valgfaget kan vælges af alle elever fra 4.-9. kl. Alle, der har faget vil arbejde med internationale aktiviteter, fremlæggelser og engelsk sprog i løbet af en valgfagsperiode. 

I 2021 er vi blevet såkaldt “Akkrediteret til Erasmus plus”. Vi har søgt om, at blive forhåndsgodkendt Eramus Plus skole, således at skoler i resten af Europa ved, når de indtræder i et samarbejde med os, så er vi forhåndsgodkendt af EU til at deltage i evt. nye projekter. Altså er vi sikre på, at vi får støtte af EU, når vi søger om penge til rejser i et projekt. Denne akkreditering gælder til og med 2027. Herunder uddrag af vores godkendelse:

Jeres akkrediteringsansøgning er vurderet med særligt fokus på beskrivelse af re- levans (maksimum 10 point), mål i Erasmus-planen (maksimum 40 point), aktivite- ter i Erasmus-planen (maksimum 20 point) og forvaltningen af Erasmus-planen (maksimum 30 point). En ansøgning kan således maksimalt opnå 100 point. For at en ansøgning om akkreditering kan imødekommes skal den som minimum opnå 70 point samlet set og derudover opnå mindst 50% af maksimumpoint inden for hver af de fire kategorier.

Jeres ansøgning om akkreditering modtog en samlet score på 81 point. Mini- mumskravet på 70 point er dermed opfyldt, og jeres ansøgning har således op- nået tilstrækkelig med point til at kunne imødekommes.” Alexander Theis Kjærby Andersen Fuldmægtig i Undervisnings – og forskningsministeriet

Skolen har i indeværende skoleår 2 internationale projekter; 

Stop It er et Erasmus Plus projekt med Tyrkiet, Martinique (Fransk Karibien), Madiera (Portugal) og Italien . Projektets mål er at lære eleverne at vold er forkert. Vi arbejder i projektet med vold i skolen, i hjemmet og imellem mænd og kvinder. Projektet arbejder bl.a. med mobning og lighed og forskelle i lovgivning omkring vold i forskellige lande.

Sustainable Habits er et Nord Plus projekt med Island og Færøerne. Projektet handler om, hvordan vi kan få gode vaner, der kan være med til belaste miljøet mindre og hjælpe eleverne med at få gode vaner, der understøtter mental sundhed; bl.a. ved at bruge naturen og få en større bevidsthed om naturen og dens ressourcer.

Lærerne på Gislev Friskole udvælger i skoleårets start hvilke aspekter af projekternes mål, der passer til deres fagområde, og den internationale profil integreres på den måde i alle klassernes årsplaner, så alle elever får glæde af det internationale arbejde, uanset om de rejser med på projektet eller ej. 

Skolebestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe ”Internationalt Udvalg” med deltagelse af repræsentanter fra skolebestyrelsen, lærere og forældre. Arbejdsgruppen har til formål at støtte skolen i idégenering og praktisk gennemførelse af arbejdet med den internationale profil. Der er størst brug for hænder i forbindelse med at skolen er værter for elevmøder. 

Senest revideret marts, 2022