APV 2023

APV’en er gennemført blandt hele organisationens medarbejdere via APVkvik’s store spørgeskema. Altså en kvantitativ undersøgelse, hvor personalet har haft mulighed for at tilføje yderligere kommentarer.

Undersøgelsen er indkaldt til af AMR og efterfølgende analyseret af hele ledelsen og AMR i samarbejde.

Grønt lys over arbejdsmiljøet

I denne form for APV- undersøgelse ses samlet på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Hvis besvarelserne samlet set giver en tal under 30 (ud af 100), anses arbejdsmiljøet for at være godt. Alle besvarelser er afgivet fuldstændig anonymt. I vores undersøgelse gav de potentielle indsatsområder en score på 26%. I det grønne område.

Vi kan konkludere heraf, at vi har et godt arbejdsmiljø på Gislev Friskole & Børnehus.

Vi er dykket ned i kommentarerne i undersøgelsen og i tallene, debatteret og analyseret dataen for at finde frem til de områder, vi i ledelsen skal have fokus på.

Det bedste først

Med undersøgelsen afdækkes det, at de områder, der er færrest anmærkninger omkring, er trivslen i forhold til kolleger og ledelse og trivslen i forhold til konflikter, mobning og chikane på arbejdspladsen. Det er vi selvfølgelig meget glade for og stolte af, og det stemmer godt overens med ledelsens egen fornemmelse for personalets trivsel.

Vi arbejder struktureret og organiseret med at sikre trivslen på arbejdspladsen. Trivsel er en del af vores værdigrundlag.

Af de fysiske forhold er det indeklimaet og lysforhold, der er færrest anmærkninger på.

Fokusområder

De områder, vi kan læse af undersøgelsen, vi skal have fokus på, omhandler; rengøring, stabilt internet,sygefravær, IT-kompetencer, arbejds- og tidspres og støj.

Rengøring: Vi er overgået til at gøre brug af et rengøringsfirma frem for selv at have rengøringspersonale ansat for et par år siden. I starten af 2023 udvide vi institutionen. Vi har i den forbindelse haft nogle forståelsesproblemer vedr. rengøringen. Henover de seneste 3 mdr. har vi brugt en hel del ledelsestid på at få rengøringen til at spille bedre og få lavet helt klare aftaler med firmaet og herigennem deres ansatte. Vi er derfor af den overbevisning og forhåbning, at rengøringen forbedres markant inden for nærmeste fremtid. Altså er rengøringen noget, vi er meget opmærksomme på, og allerede har gjort indsatser omkring.

Internet: Vi er endelig efter at have haft ualmindeligt ustabilt internet i en alt for lang periode overgået fibernet. Det har vi store forhåbninger til løser de problemer, der har afstedkommet kommentarerne i APV-undersøgelsen.

IT-kompetencer: Vi har vendt tallene og kommentarerne i undersøgelsen og er kommet frem til, at brugen af IT er steget i kompleksitet i organisationen i takt med, at vi har udviklet og højnet det professionelle niveau. Der er givet intern brugsvejledning, og muligheden for at få hjælp af kolleger og ledelse i organisationen er helt klart til stede. Vi tænker, at der stadig, kan være en modstand i forhold hertil, som afstedkommer, at ledelsen tydeligere skal præcisere, at IT er en del af hverdagen i 2023, som vi alle er nødt til at forsøge at følge med i på det niveau, vores hverdagsværktøjer kræver det. Ledelsen vil fortsat have fokus på at guide og vejlede i nødvendigt IT i organisationen.

Sygefravær: Efter gennemgang og analyse af kommentarer og konkrete spørgsmål i undersøgelsen, er det vores klare opfattelse, at grunden til undersøgelsen bonner ud på sygefravær alene handler om sygefraværsstatistik. Sygefraværet opgøres af ledelsen 2 gange årligt og forelægges kun medarbejdere for hvem omfanget af sygefravær er problematisk. Alle medarbejder kan få en opgørelse af sit eget sygefravær, men det kan ledelsen være bedre til at kommunikere ud. Det ligger ikke i tråd med ledelsesstilen at offentliggøre sygefraværet uden særskilt grund hertil.

Arbejds- og tidspres: Undersøgelsen bærer præg af, at vi på undersøgelsestidspunktet har en ekstraordinær svær situation med 2 børn, der formegentlig ikke er i det rigtige tilbud eller i hvert fald har brug for særlig megen støtte til at være i institution/ skole. Vi læser ud af undersøgelsen og kommentarerne, at der er et særligt arbejdspres, når der er børn, der skal tages hensyn til på et niveau, vi ikke er uddannet til og/ eller har ressourcer til. I perioden hvor undersøgelsen er gennemført, har vi i ledelsen sat ekstraordinært mange ressourcer på, for at kunne imødekomme arbejdspresset så meget som muligt. Derudover vil der altid være “pukler” i tidspresset i arbejdet - særligt i skoledelen. Disse er vi særdeles opmærksomme på, og der er også mange opgaver, der skal løses i et forholdsvis højt tempo i arbejdet med mennesker. Ledelsen afholder løbende RUS-samtaler og “hvordan-går-det” samtaler med al personale for pædagogisk at vejlede og afhjælpe eksempelvis for høje serviceniveauer eller særlig livsomstændigheder hos den enkelte.

Støj: Der kan være støj især i ydertimerne i pasningstilbuddene, da der er mange aldersgrupper sammen i disse. Vi forsøger at lave aktiviteter og styre støjniveauet, men vi arbejder med børn, så det kan være en af de sværere opgaver - især når der er flere aldersgrupper sammen. Ledelsen vil i den kommende tid debattere, hvordan vi kan mindske støjen i de situationer, hvor det er problematisk.

Det gode arbejdsmiljø

Herudover er vi stolte af og vil fortsætte de gode indsatser, vi gør for at være tæt på og værne om vores dygtige personale og vores gode arbejdsmiljø.

Vi har et rigtig godt psykisk arbejdsmiljø, og der er balance mellem arbejdsliv og privatliv blandt organisationens medarbejdere. Vi har et lavt sygefravær og gode relationer kolleger imellem. Vi har åbenhed og løser der konflikter, der måtte opstå.

November 2023

Søren Krog, AMR

Troels Juul Hansen, Afdelingsleder for Børnehus og SFO

Daniel Molls Jensen, Afdelingsleder for specialindsatser og børnemiljø

Maja Marstrand Kvist, Skole- og institutionsleder