Afgangseksamen efter 9. klasse

Først og fremmest afholder vi på lige fod med folkeskolen eksaminer efter folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse.

Når en elev afslutter sin skolegang hos os, forventes det at de går op til afgangseksamen. Der kan gives ekstra tid til elever med særlige behov efter de gældende regler på området, ligesom vi i særlige tilfælde kan fritage enkelte elever fra enkelte fag.

Evalueringskultur

Derudover arbejder vi med evaluering i undervisningen og i slutningen af enkeltforløb. Både personale og elever evaluerer, for at vi hele tiden kan udvikle os og blive bedre og opildner til (selv)reflektion. Vi har også en god evalueringskultur på bestyrelses – og ledelsesniveau.

På Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen er der ikke langt fra idéer og konklusioner til handling. Vi præciserer og forfiner strukturer og tiltag som følge af vores evaluerende kultur.

Vores evalueringskultur er primært mundtlig; på RUS- samtaler mellem ledelsen og personalet, på teammøder og på personalemøder. På personalemøder skriftliggøres evalueringen i referaterne. Vi sammenfatter disse evalueringer i nye proceduerer, fagplaner og læreplaner.

Evalueringsformer

Vi bruger oftest samtalen som evalueringsform. Hvor vi i større eller mindre grupper efterrationaliserer på et netop afsluttet forløb eller projekt. Fx evaluerer vi altid med de nye børnehaveklasseforældre på, hvordan de oplevede deres børns forløb i miniklubben (forårsSFO). I vores internationale projekter bruger vi oftest spørgeskemaer til personale, elever og forældre som evalueringsform, for lettere at kunne lave sammenligninger på tværs af lande, sprog og tid.

På bestyrelses-, ledelses- og personaleniveau evaluerer vi til referat, så vi efterfølgende kan bruge evalueringer i beslutningsprocesser.

Skoleparathed

I samarbejde med kommunens PPR- konsulenter evaluerer vi hvert år i november, hvorvidt børnehavebørnene i storegruppen er skoleparate og klar til at starte i miniklub til april og derefter i skole til august.

Specialindsatser

Når vi har elever eller mindre børn, vi vurderer har et særligt behov for faglig, social eller personlig støtte, udarbejder vi indsatsplaner for disse. Uanset om disse elever udløser ekstra timer fra statens SPS eller SPSU midler eller ej, evaluerer vi vores indsatser i forhold til det enkelte barn og dets udvikling. Først og fremmest for at fastslå hvilken – oftest store – udvikling, vi ser hos elever, vi yder en ekstra indsats overfor. Og for at kunne dokumentere indsatserne overfor kommune, stat og forældre.

Andre evalueringsformer – tests

Vi bruger kun tests i undervisningen, hvor vi finder det nødvendigt for undervisnernes arbejde. Det betyder, at vi fx ikke laver nationale tests. Vores holdning til tests er, at de skal give mening for det enkelte barns udvikling. Vi tager ikke unødvendige tests, da vi mener, at det kan være uhensigtsmæssigt for børns udvikling at blive testet for meget og for tidligt.

Vi sprogtester børn i børnhaven og i børnehaveklassen for at fastslå deres sproglige niveau og forstå, hvor vi skal sætte ind i forhold til denne udvikling. Vi forsøger at gøre det så hyggeligt og så lidt intimiderende som muligt.

Vi tager også tests i dansk, matematik, koncentration mv. (PAS), reflektions niveau (CHIPS) og ordblindetests, men igen kun når vi finder det nødvendigt for at kunne afdække et særligt behov.

Evaluering af læreplaner i børnehuset

Vi evaluerer hvert år vores læreplaner i børnehuset løbende på bla. personale- og teammøder.

Maja Grøndal Kvist, Skole- og institutionsleder, marts 2023