Afbud: 

Åbent bestyrelsesmøde

Der er fremlæggelse omkring fremtidens SFO af Troels og Stefanie
Flowet i børneaktiviteterne besværliggøres af at børnene møder ind kl 13 og 14, hvor gruppen brydes igen når børnene hentes løbende. Der er et ønske om at alle børn kommer kl 13. Der ønskes flydende overgang fra skole til SFO. Derved er der et ønske om at lærerne kunne trække faglighed og nogle timer over i SFO’en for derved at give kortere og mere fleksible skoledage. Der ønskes tre voksne i SFO’en for at øge muligheden for at skabe rum til aktiviteter, som også kan række ud på flere grupper og have en længere varighed og derved kreere mere plads til øget faglighed i aktiviteterne i SFO’en. Der ønskes en fast medarbejderstab i SFO’en, lige nu forsøges det imødekommet ved at personalet har to dage i træk i SFO’en, så der kan samles op eller arbejdes videre på aktiviteter fra dagen før. Deres udarbejdede materiale sendes til bestyrelsen og yderligere debat punktsættes, ligeledes vendes det i lærerstaben.
Forældrehenvendelse om indtagelse af elev nr. 24 i 4./5.klasse. Maja har givet uddybende forklaring og uddybning af valget. Daniel taler også med forældrene på forældremødet.
Forældrehenvendelse om elev fra overbygningen som ønsker at blive ansat i Børnehuset. Der ansættes/betales ikke unge under 18 år til at varetage ansvaret for børnehusets børn.

Godkendelse af dagsorden

Trivselspolitik

Der er udarbejdet et skriftligt materiale af Maja og Daniel, som grunder i oplægget omkring trivselspolitik for elever udarbejdet på personalets pædagogiske dag. Materialet læses op og der gives feedback. Afsnittet om den demokratiske dannelse, frihed og folkestyre sendes ud til selvstændig læsning til bestyrelsen. Der skal også udarbejdes en trivselspolitik til Børnehuset, som struktureres som den for eleverne. 

Retningslinjer vedrørende konflikter

Italesat under punkt 3 (Trivselspolitik). 

Evaluering af rengøringsdag

Udskydes til næste bestyrelsesmøde

Legeplads (projektet med Max Play)

Troels fremlægger visionen for legeredskabstilbud på udearealer, hvor Max Play blev valgt grundet deres skriftlige tilbud og pris. Ud fra dette er der lagt en femårig finansieringsplan på 1,2 million. Dette tilbud med de udvalgte redskaber, er udgangspunktet for de fondsmidler som tidligere er søgt, som dækker nogle af omkostningerne. Det viser sig nu at Max Play ikke kan holde priserne som tidligere aftalt. Aftalerne påvirker en fondssøgningen hos Marius Pedersen Fonden, hvor udbetalingen af fondsmidlerne er baseret på at hele planen uføres inden for tidsrammen. En udførelse som nu koster mere end planlagt/forventet.
Det er valgt at der inden for den valgte periode skal laves ny cykelbane og multibane samt svævebane (svævebanens udførelse er datosat). Maja ringer til Fonden og spørger hvad regelsæt som gælder i forhold til udbetaling af fondsmidler, nu når prisrammerne er anderledes.

Bestyrelsens dag med personalet d 1. september

Laves for at styrke samarbejdet mellem personale og bestyrelse. Programmet oplæses. Der lægges op til et foredrag, mad og vinsmagning.

Hvem skal på bestyrelseskursus

Der er tilmelding i morgen

Orientering fra institutionsleder

Maja holder hånd i hanke med det internationale aspekt ind til at der er ansat et nyt personale til at varetage dette. Der er kommet 21 ansøgninger. Der er samtaler på mandag. Der er 114 elever. Der er fyldt op i Børnehuset.

Orientering fra afdelingsledere

Ny hjemmeside er på vej. Bliver mobilvenlig.

Børnekontor er i gang og yderligere information gives når der er samlet flere erfaringer.

Orientering fra medarbejdere

8./9. klasse forældremøde 7. september med deltagelse fra SSP

6./7. klasse forældremøde 6. september

4./5. klasse forældremøde 30. august

0.-3. klase forældremøde 4. september

Der har ikke været personalemøde i indeværende skoleår. Der ønskes præcisering af ansvarsopgaverne for forældrene i de forskellige udvalg. Det er svært at skabe engagement/tilslutning til udvalgene fra forældrene, hvorfor at det kan være svært at skabe nok tilslutning, hvilket besværliggør at indkalde til møder og følge op på arbejdsopgaver.

Udvalgslister laves på skoleårets første forældremøde.

Eventuelt

Evaluering af udvalg punktsættes på bestyrelsesmøde og personalemøde.