Afbud: Hanne, Anna, Tim, Simona, Henrik

Åbent Bestyrelsesmøde

Ingen henvendelser

Info og opfølgning på besøg af STUK

Der har været planlagt tilsyn fra STUK i dag. De har observeret undervisning/børnekontor og efterset indsatsplaner samt haft samtale med Maja, Mette og Daniel. Der er et par punkter som der skal arbejdes mere med f.eks. evaluering af støtteskemaer, der udføres som foreskrevet, men ikke figurerer dokumentationsmæssigt at være fundet sted. Besøget forløb godt og der var god dialog. Der kommer redegørelse fra STUK omkring tilsynet i starten af det nye år. Det punktsættes på bestyrelsesmøde når redegørelsen foreligger.

Opfølgning på dialogmøde med opvækst og læring

Der var dialog med politikkerne fra opvækst og læring. Der var godt fremmøde. 
Der var blandt andet dialog omkring kravene i børnehaven vs skoleregi og omkring hvordan stigningen for specialbehov i børnehaven er steget 1-2%, hvilket er en lav stigning i forhold til udviklingen i skolen. Dialogerne bekræftede at der på Gislev Friskole og Børnehus er rammer til god dialog leder, forældre og ansatte imellem. 

APV, BMV og UMV

APV: Alle medarbejdere har besvaret APV undersøgelsen. APV’en er gennemgået med arbejdsmiljørepræsentanten. 
UMV: Alle elever som var tilstede den dag har besvaret. Besvarelserne er anonyme.
BMV: Louise har hjulpet med interview af børnene i Børnehuset da hun var kendt voksen men ikke en del af hverdagen. 
De endelige skriftlige konklusioner er ikke fuldt færdigudarbejdet, men arbejdet pågår. Der er oplæst hovedpunkter fra konklusionerne for bestyrelsen og det ser positivt ud. Redegørelsen for undersøgelserne kommer ud til alle. 

Trivselspolitik

Sendes ud til bestyrelsen på mandag, som skriver fælleskommentarer. Deadline 3/12-23.

Orientering fra institutionsleder

Der er kommet afslag på ansøgningen som profilskole. Ting der blev nævnt var blandt andet difference omkring opfyldelsen af dokumentationskrav som profilskole, og skolens ønske om færrest antal anvendte støttetimer til dokumentationen væk fra børnene. Det blev nævnt at skolens målgruppe ikke var beskrevet godt nok i ansøgningen. Målgruppen er dem som er på skolen, da vi er et normaltilbud og ikke er en specialskole (som eksempelvis optager børn ud fra diagnoser, hvor vi optager børnene fra skolens område), hvorfor at dette ikke var gjort. Der er lavet aftale om opfølgning om 1 måned, og der søges inspiration til opfyldelse af kravende som en profilskole i Nyborg, for at se på deres struktur og honorering af krav.

Børne- og undervisningsministeriet har spurgt om Gislev Friskole vil deltage i en undersøgelse om udvikling af skoletilbuddet. Det involverer 4., 6., 8. klasse, ledelsen og lærerne. Det tilbud er der sagt ja til.

95% af personalebudgettet er brugt for 2023. Der har været øget udgifter grundet sygemelding og øget personaleudgifter grundet periodevis opnormering for at varetage børnenes og personalets tav, men det forventes at budgettet kan holdes i plus.
Der er lagt budget for 2024. Der er færre elever i næste skoleår grundet lille kommende 0.klasse, men der gives i 2024 4300kr mere i statstilskud per elev om året grundet inflation. Budgettet gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Der er slået 1 pædagogmedhjælper og to pædagogstillinger op. Ansættelsesudvalget er nedsat og samtalerne afholdes 28. november. 

Orientering fra afdelingsledere

Arbejdsdag i Børnehuset. Der var stor opbakning og taknemmelighed herfor. Målene blev nået.

Der er brugt mange ressourcer på internet. Der har været frustrationer fra ansatte og eleverne grundet ustabil forbindelse. Der er overgået til fibernet, hvilket har skabt den stabile forbindelse som blev efterspurgt.
Der er etableret en ny hjemmeside gennem et firma. Arbejdet ligger nu i justeringer. Formatet passer til at indholdet kan tilgås fra mobiltelefon. 

Der har været evaluering omkring børnekontorerne. Børnene giver gode tilbagemeldinger og feedback i forhold til justeringer. Der er evalueret i specialteamet og lærerne. Tilbagemeldingen er positiv. Der er fastsat 4 årlige evalueringer.

Orientering fra medarbejder

Madkundskab for 8. klasse (valgfag) har fået lavet en aftale om en årlig tradition, hvor de laver mad på plejehjemmet.
4./5. klasse deltager i korstævne i Årslev.
Julebazar afholdes lørdag 25/11. Der er fuld gang i indsamling af gevinster og der er en gruppe ældre elever som hjælper med at samle ind lokalt og med opstilling af borde/stole på dagen. Der er lavet aftale om dekorationer. Nissespil og klargøring af kostumer er i gang. Boder og udendørs pandekagebagning på dagen. Tim står for trækning af årets lotteri. Ella Pedersen fra nørklegruppen er stoppet grundet alder, der er stor tak til hende. Nye personer som vil videreføre nørkleriet efterlyses. Der efterlyses flere frontpersoner til julebazaren, så der kan sikres en god videreførelse af den årlige tradition.
Der er godt samarbejde omkring det pædagogiske arbejde blandt de ansatte i Børnehuset, der er gode dialoger på personalemøderne. Der sættes retning for det fremtidige pædagogiske arbejde.
Der er afholdt fælles pædagogisk dag. Oplæg fra psykolog omkring bl.a. nutidens børnegruppe, hvor lang tid man er i institution i sit børneliv, samt de krav der bliver stillet. Diskussion i netværksgrupper omkring oplæg koblet til de deltagendes praksis.

Eventuelt

Punkter til næste møde

Gennemgang af budget.
Godkendelse af trivselspolitikken som skal være læst inden mødet.