Afbud: 

Åbent bestyrelsesmøde

Der er efterspurgt referater, der har været en ny hjemmeside under vejs som nu er i drift. Referater kan findes der.

Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes to ekstra punkter: GDPR og Boldbane. Godkendes 

GDPRfortegnelse

Læses og godkendes

Boldbane

Boldbanen er udlejet i 20 år til skolen. Udlejer har spurgt om vi er interesseret i at afgive stykket til anden side mod at vi får et lidt mindre stykke som støder op til bagerste del af vores grund.

Der ønskes dialogmøde mhp. på forhandling, hvor nogle af punkterne er parkeringsforhold, trafiksikkerhed i rundkørslen, fodgængerfelt, etablering af boldbane og beplantning uden beregning for vores institution og fortsat favorabel lejeomkostning. 

Det ønskes at der sættes drøftelse på kommende generalforsamling så forældrene kan stille spørgsmål.

Opgaver ved generalforsamling 24/4

Dirigent: Der er lavet forespørgsel, afventer svar
Præsentation af skole og forældrekreds: Tim
Dagsorden præsenteres og godkendes.

Valgfag

Fortsat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Der har været holdt møde med musikskolen omkring et band-fag på skolen. Det vil de gerne. Hvis man ikke i forvejen spiller et instrument på musikskolen kommer det til at koste et kontingent. Konkret tilbud udarbejdes og kommer senere. Forventet opstart efter sommerferien.

Valgfagsarbejdet er fortsat i gang og forventes at være i 4-6 ugers rul. Udvalget af valgfag vil derfor kunne være mere differentieret, og vil samtidig kunne sikre kontinuitet i nogle forløb i stedet for en time hist og her. Bl.a. i musik og billedkunst i indskolingen. Dagen bliver samme ugedag i hvid/gul bygning. Lærerne er i gang med at byde ind med valgfagsemner og udtænke udformningen og den konkrete struktur. Det køres som forsøg i næste skoleår. Evalueres løbende med børn, lærer og bestyrelse. Navnet som skal beskrive det er ikke besluttet.

Gældende for indskolingen til og med tredje: Fri kl 13 hver dag. En dag slutter kl 12, hvor der er ”projektperioder” fra 12.15-13.50. Musik og billedkunst tages ud af den daglige fagrække for at skabe mulighed for valgfagene. Musik og kreativitet er en del af dagligdagen, og vil berøres i de andre fag. Dem der ikke er tilmeldt SFO må gerne være der til kl 13.50 - også selv om de ikke har meldt sig på et valgfag.

Hvid bygning: en gang om ugen 13-14.30

Rengøringsaftale

Der har været talt med jurist med henblik på håndtering af aftalen med Torpsgaard Rengøring. Maja har forfattet skrivelse med indvendinger og ufuldstændigt rengøring med billeddokumentation. Dette er fulgt op af et møde. Det er aftalt at skolen rengøres grundigt inden 2/4 uden merbetaling. Næste møde 3/4.

Rengøring punktsættes til næste møde med henblik på opfølgning på mødet og en fremtidig plan.

Bestyrelsesmedlemmers poster i bestyrelsen

Oplæg til drøftelse når der skal konstitueres bestyrelse. Skal formandens arbejdsbyrde deles ud, hvor det giver mening til den øvrige bestyrelse? For at gøre formandsposten mere attraktiv i forhold til arbejdsbyrde? 
Der ønskes en beskrivelse af formandens opgaver på skrift så det er nemmere at gennemskue og forholde sig til.

Orientering fra institutionsleder

7/5 klokken 17-20 dialogmøde med kommunen. Maja og Troels deltager. Helene deltager som bestyrelsesmedlem, Signe forsøger. Kommunen har en dagsorden, som der tages udgangspunkt i.
Kristine er ansat som ny sproglærer, har 19 års erfaring.
Nana er på børnekontoret og i SFO for nu, men køres i stilling til fuldtidslærer efter sommer.
Aftrædelsesordning er udmeldt på intra om Pia som har haft en lang sygemeldingsperiode.
Fra 3. klasse flytter en skole efter påskeferien. 
Der kommer ny pige i 3.klasse
Efter påsken: Der kommer 2 drenge og 1 pige i 7.klasse og stopper 1 dreng.
Der er kommet ny folkeskoleaftale. Denne skal der forholdes til set op imod vores institution.
Internationalt: Nogle elever skal til Rumænien og vi får besøg i uge 18 (tirsdagen forventes at blive international aften, afholdelsen aftales i det internationale udvalg).
Årets budgetresultat er kommet ud positiv med cirka 3000kr

Orientering fra afdelingsledere

Børnehuset er blevet opnormeret til 44 børn, er fyldt helt op om 6 måneder.
Freja 22 år, startet i dag som vikar i Børnehuset/SFO.
Allan er er på skole og vikarieres af Jeannette som er pædagogstuderende. 
Der har i dag været afholdt smid-over-hegnet arrangement.
Uge 17 er Irina og Troels i Sevilla med henblik på at lære om de fire S’er.
Forårs SFO afholdes af: Stefani, Isabella og Troels.

Orientering fra medarbejder

Det har været en god teater og projektuge med gode resultater og forløb.

Eventuelt

Der er gang i forberedelserne til fjernvarme, og der kommer to VVS’er og giver tilbud.

Der er lavet beskrivelser af udvalgene, som skal på hjemmesiden. Sendes ud til bestyrelsen til gennemlæsning.

Helene står for tilkendegivelsen fra lærerne til 7.klasse

Forældremøde i 8/9. klasse. Hvad er hensigten med skolehjemsamtaler. Samtale så forældrene er med lærerne hvordan det går hen over året.

Skolehjemsamtale x2 årligt. Her sendes der besked ud til de andre lærere, hvis de har noget som er relevant for barn/forældre, hvor læreren som afholder mødet videreformidler dette.  

Signe er lige begyndt at afsondre mulighederne og arbejde videre på muligheden for en juniorklub til mellemtrinet for at styrke fællesskabet børnene imellem. Kan kun køres af forældrekræfter, det er ikke muligt at få hjælp fra kommunen. I Årslev, Ringe og Fåborg er der SFO-2.