Afbud: Pia og Troels D.

Åbent bestyrelsesmøde

Ingen henvendelser.

Princip for pladsfordeling i Børnehuset

Der vedtages principper i forhold til anciennitet omkring pladser i Børnehuset. 

Diskussionen og vedtægter om gebyrer tages på næste bestyrelsesmøde.

GDPRregler

GDPRregler gennemgås og godkendes af bestyrelsen fra set ønske om ændring af navnet Solstrålen.

Lejrskoleprincip

Der er fremsendt to forslag til bestyrelsen. Nye principper for lejrskole vedtages og lægges på intra.

Evaluering af fastelavn

Der har generelt været gode evalueringer fra børnene. Det glippede uheldigvis at købe slik til fastelavnstønderne og der var lidt misforståelser omkring fastelavnsbolleopvarmningen, men de ansatte havde også en god fastelavnsoplevelse. 

Tidsrummet var passende. klargøring kl 12-13 og derefter fastelavn fra 13-15. Klargøringen ligger hos SFO’ens personale.

Hvor langt er vi med pavillion, gul bygning og etablering af vuggestue

Der mangler gennemgang med Carsten Knudsen, hvor der skal laves en mangelliste. Når den er udfærdiget skal der laves opfølgning på denne inden sidste regning betales. 

Taget på gul bygning til salen er utæt. Det er fra forsikringsselskabet vurderet at det ikke er relateret til branden. Der har været håndværkere og set på det. Der mangler tilbagemelding.

Overvågning 

 • Secura bliver vores nye leverandør.
 • Princip for brug af kameraerne skal fremlægges inden ibrugtagning af kameraerne.

Pavillion

 • problematik med døre er udbedret. Trappen er bestilt samt væghængt bord

Vuggestuen

 • Der er leveringsforsinkelser på væghængte borde og låger til trapper.
 • Krybber og barnevognsrum. Der mangler en mulighed for at benytte krybberne da de skal overholde visse retningslinjer i forhold til opbevaring og udendørsbrug. Der skal søges tilladelser fra kommunen, som er blevet forsinket grundet ulemper ved at slå byggetilladelser på pavillon og overdække til krybber sammen.
 • Rumopdelingen i vuggestuen giver mulighed for at der kan tilbydes aktiviteter ud fra udvikling og ikke kun alder.
 • Linoleum på den nye garderobe og maling mangler.
 • Status på legeplads er udskudt grundet aflysning af møde i sidste uge. Der er afgivet 30.000kr

Generalforsamling – fordeling af opgaver

Hvem stiller op

 • Tim stiller op i forældrekredsen
 • Annemette stiller op i skolekredsen
 • Emma stiller op (kreds ukendt)
 • Mark genopstiller ikke
 • Troels stiller op for forældrekredsen
 • Peter stiller op til forældrekredsen
 • Pia fratræder, Winnie træder ind
 • Jakob fratræder
 • Hanne stiller op som suppleant

Der mangler et medlem og tre suppleanter for at bestyrelsen er fyldestgørende.

Dirigent

 • Der stilles forslag. Peter følger op på dette og melder tilbage til Mark

Styrer af valgproces…….

Tidsrum

 • Tilsynsførende skal være på to generalforsamlinger og tidsrummet skal tage hensyn til dette. Tidsrummet bliver 18.04 kl 17-19. Maja udsender invitation med tilmelding.

Fordeling af opgaver

 • Ledelsesberetning Maja og …..
 • Sandwich: Annemette
 • Drikkevarer: Annemette
 • Opstilling af borde/stole: lærer/elever
 • Lærred/projektor: Daniel
 • Servietter

Orientering fra institutionsleder

Der laves to pædagogmedhjælper/assistent stillinger. Stillingsopslaget er klart og udsendes i april.
To medarbejdere er sygemeldt og to deltidssygemeldte.
Maja holder 3 ugers fri fra på mandag i kølvandet på al ekstraarbejdet i forbindelse med branden.
Som institution er der løftet i flok i kølvandet på branden.
Pædagogisk dag forløb rigtig godt.
Storbede dag er afskaffet og er nu en skoledag. Ny ferieplan er udkommet.

Orientering fra afdelingsledere

Der har været problemer med modtagelsen af tilskud fra kommunen. Der følges op på dette i forhold til bagudbetaling.
Bruger pavillionen som aktivitetsrum på tværs af børnegrupperne.
Stigende børnetal i Børnehuset. 
Der er kommet to nye tilkaldevikarer og en i jobpraktik i en foreløbig 4 ugers periode.
Ari er stoppet i SFO’en. Har været glad for at være her.
Læreplanstemaer for Børnehuset - disse evalueres i denne uge på personalemøde.

Orientering fra medarbejder

Teaterugerne er startet og er kommet godt fra start. 8. og 9. er startet på projektopgave.
Ansøgninger til it-rygsæk og handleplaner til støttetimer er startet.
Skemaplanlægningen er i gang.
Mængden af sygdom presser lidt, men humøret er godt.
Mette og Louise skal på kompetencekursus i læseindlæring i børnehaveklassetrinet.

Eventuelt

Claus Pedel og Maja har besluttet at leje en container for at kunne gøre et godt indhug i oprydningen, og har fået et godt tilbud.
Der mangler indlæg til Vækst.
Skrald på udendørsarealer drøftes.