Afbud:

Anna, Signe,

Mette deltager i mødet fra fjernvarmepunktet.

Malene forlader mødet efter fjernvarmepunktet

Åbent bestyrelsesmøde

Ingen henvendelser

Godkendelse af dagsorden

Godkendes

Gennemgang af forretningsorden

Forretningsordenen gennemgås, er modtaget inden bestyrelsesmødet.

 • Note 2 punkt a, Tilføjelse: Afdelingsleder for Børnehuset skal være med til udarbejdelsen af årsberetningen.
 • Note 3 punkt b, sendes ud på mail til bestyrelsen af formanden.
 • Note 3 punkt d, Instruks for regnskab/bogholderi gennemgås
 • Note 3 punkt e, mødeplan sendes ud på mail til bestyrelsen af formanden.
 • Udvalg fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne, nedestående navne tilføjes:
  • IT: Heide og Malene
  • PR: Kasper, Malene og Annemette
  • Julebazar: Hanne
  • Vedligehold: Troels, Henrik og Jens
  • Rengøring: Emma
  • International: Helene
  • Festudvalg: Signe
  • Økonomiudvalg: Annemette, Helene og Emma
  • Sundhedsudvalg: Peter
 • Note 3 punkt f, Tilføjelse: Det nye kommissoriet for udvalgene (som er udarbejdet af udvalgsstruktur ad hoc-gruppen fra den tidligere bestyrelse), træder som aftalt i kraft i det nye skoleår, og tilføjes i forretningsordenen af Maja. Den årlige gennemgang af udvalgene, rettes til at bestyrelsesrepræsentanten i sin årsberetning om udvalgsarbejdet også evaluerer udvalgets fortsatte eksistensberettigelse. Tilføjelse: Der skal altid være mindst ét bestyrelsesmedlem i et ad hoc udvalg.
 • Note 4 afsnit d, Følgende faste punkter ændres til: indgår i bestyrelsens arbejde hvert år.
 • Note 4 afsnit d6, Lærer ansættelser. Tilføjelse: Ændres til fastansættelser.
 • Note 5 afsnit 3, 38 ændres til 44 børnehavebørn. Der tilføjes: eller variabler jævnfør dagtilbudsloven (hvis man overholder kvadratmeterkravet kan man f.eks. godt ændre den procentvise fordelingen af vuggestuebørn/børnehavebørn).
 • Note 5 punkt 4, princippet vedhæftes, Maja sørger for dette.
 • Note 5 punkt 6, tages sagen altid op ændres til: inddrages bestyrelsen (i forhold til udskrivning).
 • Note 6 punkt c, Hvis der ikke kan opnås enighed i et ansættelsesudvalg, tilføjes: kan der indkaldes til… Ved fortsat uenighed træffer en samlet bestyrelse en afgørelse, ændres til: Ved stemmelighed er skole- og institutionslederens stemme udslagsgivende.
 • Note 10 afsnit c, Ansættes et bestyrelsesmedlem eller suppleant på skolen eller i børnehuset, kan disse tilføjes: ”i udgangspunktet” ikke samtidig bibeholde deres tillidserhverv. Tilføjelse: Det tilstræbes at man f.eks. ikke underviser sine egne børn. Man kan ikke være klasselærer for sine egne børns klasser. Man kan undtages for reglen, hvis bestyrelsen beslutter det og inhabilitetsreglerne overholdes. Bestyrelsen kan træffe særlige aftaler i sådanne henseender.
 • Note 11 punkt c, Tilføjelse: Alle medarbejdere inviteres til revisors gennemgang af regnskabet.
 • Note 12 punkt a, Skole- og institutionslederen indkalder årligt til en pædagogisk dag (fællesarrangement for ansatte og bestyrelse), ansvaret overgår til bestyrelsesformanden. Dette arbejde ændres til: planlægningen af denne dag kan også foregå på bestyrelsesmøder.
 • Note 19 årstal ændres fra 2023/2024 til 2024/2025.

Den reviderede forretningsorden udsendes af Maja og godkendes elektronisk af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer. Ved uenighed punktsættes det på næste bestyrelsesmøde, hvor det afklares og godkendes.

Møderække og udvalg

Gennemgået i forbindelse med gennemgang af forretningsordenen.

Fjernvarme

Der er indhentet tilbud i forhold til udgravning af stikledning. Der skal vælges imellem 1 og 2 ledninger. Gennemgang ved Henrik. Fordele og ulemper drøftes. Der skal betales grønt bidrag/afgift for hver ledning, en ledning giver dyrere VVSudgifter grundet rørtrækninger, der er forskel på ansvar ved utætheder om det er løsningen med 1 eller 2 ledninger. Det aftales ved afstemning at der indlægges to stikledninger: 8 stemmeberettigede, 6 stemmer for 2 ledninger, 2 stemmer for 1 ledning. Tilslutning til fjernvarme tilføjes på bestyrelsesmøde til drøftelse når det bliver aktuelt.

Frugt

Frugt x1 ugentligt er vedtaget som et tilbud fra skolen. Priserne er steget, da EU-tilskuddet falder og der er også tilkommet mere administration i det, som også er en øget udgift. Frugten skal sorteres og deles ud, skemaer over hvilke dage der deles ud skal udfyldes, forpligtiget evaluering ved børnene osv. Det vedtages at frugtordningen afmeldes. 7 stemme berettigede, vedtages enstemmigt.

Der er 5 tilmeldt skolemælksordningen.

Orientering fra Dialogmødet mellem opvækst og læringudvalget 7. maj

Troels afdelingsleder, Helene og Emma deltog. Mødets emne var input til børn og ungepolitik som forventes udfærdiget april 2025. Der blev blandt andet præsentateret hvordan politikken skal udarbejdes. Der var en repræsentant fra Unicef, som fortalte ud fra børnekonventionen. Hun gav bl.a. redskaber til hvordan man inddrager børnene og værner om deres rettigheder. Inddragelse af elevrådet i bestyrelsesarbejdet punktsættes på kommende bestyrelsesmøde. Søren, Steffen og Daniel har været på kursus i børneinddragelse. Deres viden skal inddrages ligeså.

Orientering fra institutionsleder

Blæs i Tivoli forløb godt.

Palle er i praktik, og praktikken løber juni ud.

Vi har fået tilbud om at være med i et træskulpturprojekt uden omkostning for vores institution. Planen er at vi får en stor træskulptur af træ som skal pryde ved indkørslen til skolen, såfremt at projektgruppen opnår fondsmidler nok.

Der har været 45 besvarelser i forhold til udvalgstilmelding på intra. Der mindes om det på skoleårets førstkommende forældremøder.

Der er arbejdsdag den 25. maj

Orientering fra afdelingsledere

Daniel og Claus har været til møde med Flexmodul og Entreprenøren som gravede i den forbindelse. Der er ikke enighed om forløbet og hvem som skal betale regningen for at entreprenøren gravede gas/fiber over. Entreprenøren vender det med sin forsikring. Der skal tales med entreprenør igen i morgen.

Der er lavet om i telefonsystemet og sygemelding for 0., 1., 2 klasse foregår som et forsøg på at spare administrationstid over Skoleintra.

Der er evalueret på Børnekontorets funktion. Punktsættes på et kommende bestyrelsesmøde.

Der er gang i en del statusmøder

Orientering fra medarbejdere

Der har været prøveafvikling. Ministeriet har ændret prøvevilkår i diktat, som ikke er formidlet til skolen (gælder også andre steder), så prøven så anderledes ud end det der er øvet på. Ministeriet har lavet ny ændring i sprogprøverne. Der har været udfordring med den fil som sprogprøverne skulle foretages i.

 1. klasse og forældre er orienteret om ny app som hedder Ro (metallisering/åndedrætsøvelser til eksamensangst).

Kulturel Rygsæk: Der er kommet bog til forårsSFObørnene. Der kommer fortælling for 1. til 3 klasse. Der er igen blevet påtalt at vi som Friskoler ikke får dækket udgifter til transport til Kulturel Rygsæk arrangementer som de kommunale skoler får.

Der planlægges lejrskole i gul bygning.

Eventuelt

Rengøring skal punktsættes til mødet 28/8.

Drøftelser omkring jubilæer for de ansatte. Der skal laves en retningslinje. Skal punktsættes på et kommende bestyrelsesmøde.