Afbud: Simona, Marlene

Åbent Bestyrelsesmøde

Forældrehenvendelse 1:
Der har været forældrehenvendelse angående udbuddet af valgfag (nørkle og snakkeklub), som syntes at det er for lidt med et valgfag for børn under 6. årgang. Det favner ikke bredt nok i børneflokken. Ligeledes savnes musik som valgfag, bl.a. band. I Musikskolens tilbud skal man gå til solo for at kunne gå til band.

Dialog om ovenstående. Afprøvet forskellige ting hen over årene. Der var næsten aldrig nok til at fylde tre valgfag, skar tre ned til to og i år udbudt IU og et andet valgfag. Kor og musik som valgfag går ind over kirkens korafvikling og Musikskolens tilbud. Det er derfor en balancegang. Musikskolen er taget med ind over ved at udbyde blæs, hvor skolen dækker nogle af udgifterne. SFO’en har også ytret ønske om at opkvalificere overgangen mellem SFO og skoletiden, og derved skabe mulighed for flere faglige indslag i kombination med SFOtiden, som også rummer mange andre ting, og derfor kan se en god kombination.

Mette og Maja arbejder på et skemaforslag, hvor valgfag er tænkt ind på en ny måde. Her vil kunne tilbydes valgfag, SFO eller frihed i stedet for regelret fastsat skoletid. Ideen er at eleven vælger det til som understøtter deres skolegang, som i nogle perioder vil være at gå i SFO, komme tidligere hjem eller have valgfag. Oplægget er:

 • 2 timers valgfag om ugen på hele skolen udbudt x1 ugentligt med temaer af 4 ugers varighed.
 • Motivation til læring ved at vælge til, men vil også give overskud ved at kunne vælge fra.
 • Man binder sig for 4 uger af gangen.
 • ved at SFOdagen starter tidligere og at SFOtiden starter samtidig for alle og ikke kl 13 og 14, som giver abrupt aktivitetsforløb, vil man kunne skabe andre rammer for dem som vælger SFO’en til på valgfagsdagen.

Der ønskes at forældrehenvendelser, som kræver større dialog punktsættes til bestyrelsesmøder, hvorfor at ovenstående dialog genoptages som punkt på næste bestyrelsesmøde. 

Forældrehenvendelse 2:

Orientering om at udvalgslisterne ikke er ajour på Intra, hvilket har forkludret dialogen i samarbejdet mellem lærere og forældre i  udvalgsarbejdet.   
Der er udarbejdet et forslag til udvalgsarbejdet, som vendes i dag. Bestyrelsesformanden skriver en general besked ud til alle.

Forældrehenvendelse 3:

Forældrehenvendelse om offentliggørelsen af 8. klasses UPV’er. En stor del er blevet overrasket over udfaldet af vurderingen, som vurderer flere parametre bl.a. om man møder op til tiden til timerne. Forældrene føler ikke at de er blevet gjort opmærksomme på vurderingssystemet og hvilke parametre deres børn bliver bedømt efter. 

Skolens ansatte vil diskutere hvordan at de kan præsentere det mere tydeligt for forældrene. En mulighed kunne være at fortælle det til 7. klasses sidstes forældremøde, hvor børnene ikke deltager. En vurdering i 8. klasse kan godt falde ud anderledes i 9. klasse, hvorfor at vurderingen ikke er definitiv for børnenes uddannelsesparathed.

Selve vurderingen (UPV), som skolen er pålagt at udføre, er under revision om den overhovedet skal fortsætte. 

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er rettet til grundet diskussion af forældrehenvendelser og indkommet punkt som udvalgsarbejde. Godkendes herefter

Rengøringsaftale

Rengøringen er dyr, 513.000kr om året. Der blev rekvireret rengøringsfirma, fordi at tidligere løsninger ikke var tilfredsstillende og samtidig krævede for mange ledelsestimer for noget som burde køre. Men set op imod den standard som leveres nu og det ledelsesarbejde der går på dialog med kontrol samt nedskrevne og mundtlige samarbejdsaftaler med firmaet, vurderes det nuværende udbud ikke tilfredsstillende. Der er dialog i bestyrelsen omkring dette, hvor løsningsforlag udvælges.

Opfølgning på tilsyn fra STUK

Der har været meget positiv tilbagemelding. Der er et område som ønskes bedre beskrevet, som er det Fag-faglige punkt. Som det arbejdes med nu er det lærerens oplæg, der gribes og arbejdes videre med på børnekontoret. Nana starter på torsdag og dækker børnekontortimer. Hun er i gang med læreruddannelsens sidste del. Næste skemaår vil der være flere planlagte faglærertimer inde over børnekontoret.

Legeplads 

Der læses tilbud på multibane fra Maxplay og Legebussen. Der er afsat 300.000kr i budgettet til multibane inkl alt.

Opfølgning på antallet af børnehavepladser

Der er ventelister og der er derfor sagt nej til fire familier som gerne ville have hele pakken (Vuggestue, børnehave og skole). Dette er problematisk da vi har brug for et solidt grundlag til at basere skolen på, hvilket betyder at det gavner alle, hvis vi kan byde velkommen til børn, som vi har glæden af helt frem til 9. klasse.

I uge 7 kommer flexmodul og udvider børnehaven til 44 børn (grundet pavillonen) (har 38 nu).

Den driftsgaranti som man søger som institution kan nu konvertere pladser mellem Børnehus og Vuggestue, hvis kvadratmeter overholdes, hvilket vi som institution også har ønsket om. Driftansøgningen er sendt af sted. 

Dette vil give større fleksibilitet til at udnytte vuggestuens og børnehavens ressourcer og mulighed for at imødekomme ventelisterne. Hvis der f.eks. er tom plads i vuggestuen, men der mangler plads til et børnehavebarn, kan man flekse og skabe plads til børnehavebarnet som ellers ville blive afvist. Det vil ikke dreje sig om store udsving, men vil kunne skabe frirum til at kapaciteten udnyttes til gavn for alle.

Ny tilsynsførende og valg til generalforsamling

Tilsynsførende Hans Henrik må gerne stille op for en periode mere. Han genvælges.

På valg:

 • Tim er ikke på valg, (men ønsker at træde ud af bestyrelses ved generalforsamlingen og erstattes som bestyrelsesmedlem af suppleant fra forældrekreds, Tim orienterer selv suppleant) 
 • Henrik (genopstiller, skolekreds)
 • Helene (genopstiller, forældrekreds)
 • Signe (genopstiller, forældrekreds)
 • Anna, som kom ind i stedet for Caja (genopstiller, skolekreds)

Suppleanter:

 • Hanne (genopstiller som 2. suppleant)
 • Marlene
 • Simona (Simona er ikke tilstede, Hele og Emma følger op på dette)

Alle tænker over mulige kandidater, så vi sikrer et kampvalg

Oplæg til udvalgsstruktur

Der fremlægges første udkast til udvalgsstruktur, der modtages feedback, hvorefter at et endeligt udkast skal udarbejdes og godkendes i bestyrelsen.

Orientering fra institutionsleder

Vi har fået 20.000kr fra fonde til el ladcykler, der søges videre. Der ønskes to cykler, da det vil skabe flere mulighed for fællesture.

Der kommer besøg fra et firma som laver udendørs musikinstrumenter, dette er medhenblik på et udkast til fremtidig fondsøgning. 
International koordinator er for nuværende Maja. Der er forestående rejse til Portugal og Rumænien. Uge 18 kommer Rumænien her til.

Der er projekter i støbeskeen (med blandt andet Tyrkiet Irland Færøerne), som handler om trivsel og skoleværing. Vi skal være koordinerende part, hvis det bliver aktuelt.

Der er yderligere et muligt projekt bl.a. med Grækenland og Frankrig i forhold til udviklingen af et GDPR computerspil, som skal lære børn om GDPR og digital dannelse.

Akkreditering varer til 2027.

Anna overtager PRudvalg efter Maja.

Grundet opsigelser. Mia og Noa er ansat deltid i to måneder, Helene er vikar i tysk, Nana som starter får bl.a. 8. 9. til idræt. Der skal være ansættelsessamtaler 26/2 Signe og Hanne detager.

Alice er langtids sygemeldt. Der indhentes CV’er fra Nyborg kommune med henblik på at ansætte en til at overtage hendes opgaver i vikariat.

Der læses tilbud fra Fredlund mhp nyt halvtag på sal og musiklokalet. Det har regnet ind i Salen til trods for flere lappeforsøg fra fagfolk. Taget er lagt baglæns på, ham der har lavet taget, er ikke længere i blandt os og der er ingen garanti at hente. Henrik tager sig af det og indhenter flere tilbud også på tagpap.

Orientering fra afdelingsledere

De nye medarbejdere er kommet godt i gang og føler sig taget godt imod.

Der arbejdes på struktur og ensrettethed i pædaoggikken og der er et spændende arbejde i gang. Der arbejdes også med at skabe en struktur i hverdagen, som udnytter pladsen bedre i pavillionen, så der ikke opleves det samme run i det første lokale op til at dagens aktivitetsgrupper starter for børnehavebørnene.

Orientering fra medarbejdere

Teater er begyndt. 

Det er mærkbart at der skal indhentes nye lærerere igen, men der er god stemning.