Bestyrelsesmøde Gislev Friskole og Børnehus

Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser

Ingen forældrehenvendelser

Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes skolens legeplads. Dagsorden godkendes.

Orientering: hvad er der sket hen over sommeren

Daniel ønsker at træde ud af bestyrelsen, derved træder Caja (skolekreds) ind i bestyrelsen.

Emma ønsker at træde ud af bestyrelsen, derved er Hanne 1. suppleant for forældrekredsen.

Rengøring: Der er hyret et firma ind til rengøring, og det fungerer godt både kvalitets- og samarbejdsmæssigt.

Der har været møde i vedligeholdelsesudvalget. Jakob overtager formandsposten i udvalget. Der bliver nedsat et underudvalg, som går skolen igennem i forhold til en prioriteret liste i omhandlende vedligehold af institutionen.

Der har været møde i god dialog med de frivillige kræfter i Gislev. Her er samtalt bl.a. omkring samarbejde i forhold til arrangementer i byen. Der aftales fællesmøde halvårligt og at bruge byens fælleskalender for at øge samarbejdet.

Maja, Tim, Troels og Pia har været til dialogmøde i Gislevhallen med kommunen/politikere omkring høringssvar i forhold til budget. Der er argumenteret og slået et slag for Gislev Friskole og Børnehus samt udarbejdet en skriftlig præsentation, handlende især om besparelser på forårsSFO’en. Der tales om at samle Friskoleinstitutionerne for at kunne gå i samlet flok når der skal handles for institutionernes plads i kommunen. Daniel og Maja skal se videre på forvaltningsarbejdet i forhold til samarbejdet med kommunen.

Der er opnået midler til støttetimer på 20 børn i hele institutionen. Midlerne er tilgængelige fra 1. januar, og bruges bl.a. til en midlertidig stilling. Ansættelsesudvalg er sat.

Orientering og drøftelse af forretningsorden

Denne er opdateret af institutionsleder og bestyrelsesformand. Den er læst af medlemmerne inden mødet. Under udvalgene, skal datoer og navne rettes, ellers godkendes opdateringen.

Drøftelse af vedligehold

Der gives forslag til vedligelsesholdelsesudvalget fra bestyrelsesmedlemmerne. Jakob har en liste, hvor forslagene tilføjes. Jakob holder bestyrelsen løbende opdateret. Der tales om at billeddokumentere renoveringsarbejdet.

Forældremøder

Bestyrelsesrepræsentanter har præsenteret udvalgene til forældremøder i 0.-3. og 7.-9. klasse og ajourført lister med forældrenes deltagelse. Udvalgslisterne bliver ajourført løbende, som der afholdes forældremøder. Winnie laver udvalgsgrupper i intra, så kommunikationen går lettere når der skal sendes beskeder rundt. Alle skal være på et udvalg, men der er forståelse for at vi alle bidrager i varierende grad igennem ens børnenes skolegang.

Børnehusets forældre gives et tilbud om at deltage i udvalgsarbejdet. Det præsenteres til Børnehusets forældremøde af en bestyrelsesrepræsentant.

Det opfordres at man skaber en hyggelig stund i udvalgsarbejdet og inddrager sine børn.

Princip for pasning af elever i 4. kl i august inden skolestart

Man kan gå i SFO med tilskud til og med 3.klasse. Ifølge regler, som institutionen skal følge, skal yderligere tilbud figurere særskilt og meget uddybende i regnskabet og er uden tilskud.

Det besluttes at SFOpasning i sommerferien inden barnets start i 4.klasse ikke kan tilbydes i Gislev Friskole og Børnehus.

Fastelavn

Der har været fokus på skolens traditioner. Der er et forslag om vi kan lade være med at holde fastelavn.

Der aftales på mødet at skolens traditioner skal gennemgås med henblik på at rydde op og optimere ressourcer samt tidsforbrug. Det sættes som punkt på næste dagsorden.

Orientering: Meddelelser fra institutionsleder

8/9 tages der beslutning om det er muligt at rejse med Stop-it.

4/11 er der åben skole.

1/10 er deadline for ønsker til budgettet.

Pedel (Klaus) skal på pedelseminar.

Der er et ønske om flere pedeltimer, dette støttes der op om fra økonomiudvalgets side.

Der mangler stadig endelig rapport fra forsikringen om status på affugtning af hvid bygning, og hvor meget der skal laves. Tømrerne kan først gå i gang fra uge 48, men dialogen om, hvad der skal udbedres er startet.

Orientering: Meddelelser fra afdelingsleder

Kursusgangene for personalet i ICDP er planlagt.

Specialteamet har arbejdet hen imod at få støtte til de børn som kræver en ekstra indsats, hvilket er opnået. Nu arbejdes der hen imod brugen af støtten. Anna, Linda og Klaus er med i støtteteamet.

Kommunens PP-Konsulent til Børnehus og skolen samarbejder med Daniel og der fordeles opgaver.

Orientering: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Afslutnings- og opstartsarrangement bliver evalueret.

Personalegruppen syntes ikke at Åen skal blotlægges.

Coronaskemaet er slut, hverdagen har indfundet sig.

Skal åen blotlægges

Det besluttes at der ikke er nok grundlag for at blotægge åen, da der ikke kan garanteres for biodiversitet. Der arbejdes i hvad der kræves for at flytte åen i forbindelse med evt. bygning.

Orientering: Udvalg Rengøringsudvalg

Der har været afholdt fællesmøde i udvalget og planlagt hovedrengøringen (resten suppleres af rengøringsfirmaet). Udførelsen har været effektivt og tilbagemeldingen positiv. Det var nemt at komme til, da forarbejdet med oprydningen var gjort. Hvis der er nok i udvalget kunne man dele til en vinter og sommerrengøring.

Julebazar

Indsamlingen af gevinster er en stor opgave at løfte. Der laves forslag om at lave kørelister. Der drøftes, hvordan det håndteres, hvis der ikke hentes de aftalte gaver. Der er forslag om at 9.klasse hjælper med at stille julebazaren op.

Eventuelt

Der var lidt uro omkring klassesammenlægningerne, men resultatet opleves som en succes. Der er fokus på at kommunikationen med strukturændringerne fremtidig bliver større.

Der fremvises tilbud for legeplads til skolebørnene.

Emner til kommende møder

Traditioner

Princip for elever med støtte.

Afbud til dagens møde

Tim, Troels J, Daniel J, Emma.

Underskrift og godkendelse af referat

Forældrerepræsentant

Mark Hansen Hald (bestyrelsesformand)

Pia Djørup (næstformand)

Jakob Jessen

Peter Degn

Tim Møller Gram

Troels Detlefsen

Winnie Vestergaard

Caja Huus Mikkelsen

Medarbejderrepræsentant

Mette Greve Kristensen

Ledelsesrepræsentant

Maja Kvist

Daniel Molls Jensen

Troels Juul Hansen

Suppleant

Hanne Lund Madsen

Carina Andersen