Afbud: Troels

Åbent bestyrelsesmøde

Der er kommet henvendelse fra en forældre omkring vejledning og pensumliste for dem der skal op i engelsk. Der er taget godt hånd om dette.
Der ønskes mere plads til barnevogne i vuggestuen. Der tages hånd om dette gennem vedligeholdelsesudvalget og bestyrelsesformanden.
Gislev Musikfestival har spurgt om der er en klasse som vil tjene 1000kr til klassekassen ved at hjælpe med at rydde op et par timer efter festivallen. Der bedes om overvejelser omkring hvilken klasse som får fortrinsret. 5/6.klasse vælges med henblik på penge til lejrskole.

Forretningsorden

Forretningsordenen gennemgås.
Der tales om udvalgene og føres tilføjelse i forretningsordenen.
Udvalgene fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Mette følger op på personaledeltagelsen.
Der debatteres maksgrænse for klasserne og føres tilføjelse i forretningsordenen. Maja undersøger regler for m2 pr elev i et lokale.
Der ønskes mulighed for beslutningstagen over intra, når valg skal træffes inden et bestyrelsesmøde. Dette tilføjes i forretningsordenen.
Forretningsordenen godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde.

Udmøntning af specielundervisning

Der udsendes skriftligt materiale til bestyrelsen omkring hvordan det udmøntes. Der laves en mundtlig præsentation af arbejdet. Der skal navngives et Børnekontor til hvid og til gul bygning, men ellers er det samme arbejdsgange omkring SPSstøtten som hidtil.

Princip for plads i Børnehuset, skal det koste noget?

Punktsættes på næste dagsorden.

Konfirmationsgaver

Skolen giver 150kr i gavekort til konfirmanderne og de resterende børn i 7. klasse. Skal dette fortsætte?
Der afstemmes om der skal gives pengegaver. Det vedtages at der ikke gives pengegaver, men stadig skal gives en hilsen fra lærerne.

Helenes position

Helene er forældre, men er for nuværende inde og vikariere i en lærestiling.
Opfylder gældende regelkrav for timeantal og må derfor gerne både være i bestyrelse og ansat som vikar.

Orientering fra institutionsleder

Der er forestående samtaler til følgende stillinger: 

  • 1 Vuggestuepædagog
  • 1 Pædagoger til børnehaven
  • 2 pædagogmedhjælpere til børnehuset
  • 1 pædagogmedhjælper primært til klub

Der er møde i morgen omkring en ny elev på skolen, hvilket ville blive elev nr. 104

Orientering fra afdelingsledere

Der har været en del møder i forhold til SPS. 

Orientering fra medarbejder

Der har været prøver i 9. klasse og 8. klasse har haft terminsprøver.
4. og 5. klasse har været til blæs i tivoli, det var en god dag.
Der er test af børn til it-rygsæk
Mette og Louise har færdiggjort deres kompetenceudviklingskursus i læsning i børnehaveklassen. Godt og udbytterigt kursus.
Der er temauge i næste uge, der skal bl.a. øves til Gislev Musikfestival, gives vejledning for 9. klasse, samt forberedelse af eksamen i madkundskab og naturfaglig eksamen som afholdes første gang i år.

Eventuelt

Der drøftes manglende indbetaling af friskolegebyr.

Maja og Tim udsender en møderække for bestyrelsen.
Næste møde er 6/6 kl 19.