Afbud: Malene og Daniel

Åbent bestyrelsesmøde

Der ønskes bedre opdaterede udvalgslister for at fremme samarbejdet med forældrene. Der ønskes større opbakning til udvalgsarbejdet. Dette vil bestyrelsen gerne se nærmere på, punktsættes til næste gang. 

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Budget 2024 til vedtagelse

Budgettet for 2024 gennemgås, kort uddrag:

 • Fælleslejr tirsdag til fredag i september 24. Der byttes skole med en Friskole på Als 50.000kr
 • Først fra 5.klasse og op har eleverne idræt i hallen, grundet hallejen.
 • 4. og 5. klasse deles fra næste skoleår.
 • 300.000kr til multibane, som en del af den overordnede legepladsplanen.
 • Forplejning i SFO/Børnehus er nødt til at stige i 2024, da den nuværende betaling ikke dækker udgifterne til fulde. Forplejning er ikke steget i forbindelse med madprisernes stigning, og det har efterladt et gab. 
 • Det koster nu 11kr per bilag, hvorfor at f.eks. indkøb er nødt til at samles for at mindske regninger/bilag.
 • Der nedlægges et toilet i pavillion, så der er kvadratmeter for flere børnehavebørn. Der er søgning itl det og giver fremadrettet øget økonomi.
 • 2024 = 216.681kr i overskud
 • Budgettet er enstemmigt vedtaget. 
 • Taget over salen er utæt (er ikke gammelt, men der kan ikke reklameres), det er forsøgt repareret af flere omgange af håndværkere, håndværkere er bestilt igen. Der hentes nye tilbud.

Trivselspolitik til vedtagelse

Trivselspolitikken gennemgås. Rettelserne ajourføres af Maja og Mette. Trivselspolitikkens indhold vedtages.

Evaluering af julebazar

Synliggørelse af hvad overskuddet skal gå til/er gået til.
Det anerkendes hvor stort arbejde der lægges for at det kan løbe af stablen.
Forslag til 70/30 fordeling af overskuddet. 70 til børnene og 30 til velgørenhed som børnene må vælge.
Andet drikkelse til børnene end kun sodavand.
Boderne mere julede i deres udformning, ex keglerne malet som nisser
Justere priserne, så de stemmer overens.
Gentænke siddepladser evt. langborde.
Dejlig dag.
Klippekort til børnene, som de kan betale for aktiviteter med.
Tiltaget med at 8. og 9. klasse hjælper til har været rigtig positivt.
Dejligt at se at eleverne vil hinanden, kender hinanden på kryds og tværs af årgange
Dagen var placeret i en travlperiode med terminsprøver, temauger etc. Derfor skal det samstemmes bedre.
Der mangler lidt flere boder til børnene.
Overskud cirka 20.000-22.000kr, udgifter er ikke endelig optalt.
Fungerede godt at scenen blev taget ned og gjort til siddepladser.
Ønsker at planer i forhold til børnenes ”bodvagter” laves af forældrene. Længden på en vagt er passende (15min).
Dekorationer kom ude fra. Det var første gang det blev prøvet af, og det var godt arbejdstyngdemæssigt og dem der ikke blev solgt kunne leveres tilbage.
Ros til bestyrelsesformanden, var synlig.
Der mangler ”kaffeborde” – er indkøbt.
Udbrede dagen til forældre/børn i Børnehuset, for at sikre at de er inkluderet.
Der ønskes at der er mad.
Noget som blander de amerikanske lodder nemmere, sækken er lidt svær.

Orientering fra institutionsleder

Nyansættelser:

 • Ann, erfaren pædagog. Fastansættelse til Børnehuset.
 • Mie, nyuddannet pædagog. Barselsvikariat til Børnehuset.
 • Nanna, meritlærer (dansk/biologi og bachelor i idræt). Børnekontor/SFO 3 dage ugentligt.

Orientering om ny regel fra Styrelsen for undervisning og kvalitet i forhold til brug af undervisning fra private udbydere. 
Friskolen er med i Grundskolepanelet for Børne- og Ungeministeriets spørgeskemaundersøgelse. Det involverer 4., 6. og 8. klasse, lærer og ledelsen (måske også forældrene).
Der er lavet SoMe politik for lærerne.
20. december er der julemand og risengrød.
Der har været møde i PR-udvalget, og der kommer artikel i Vækst omkring udeskolen og julebazaren.

Orientering fra afdelingsledere

Arbejdet i pavillonen starter i uge 1.

Orientering fra medarbejdere

8. og 9. klasse skal på lejrskole om lidt.
Lærerne har haft en god julefrokost med stor tilmelding.

Eventuelt

Der ønskes at bestyrelsesmøderne kan begynde kl 18 i stedet for 19. Dette effektueres efter jul.
Næste bestyrelsesmøde: 

 • Punkt om organisering af udvalg. Oplæg fra Signe, Peter, Annemette, Helene, Mette, Troels (Maja ad hoc). 

Takkebrev fra bestyrelsen til personalet og ønske om en god jul udformes af Helene i år