Afbud: Henrik, Emma, Marlene, Simona

Åbent bestyrelsesmøde

Der er forældre fra 8. og 9. klasse, som kommer med henblik på dialog omkring beslutningen om lejrskoleprincipperne. De føler at overbygningen i år kommer i klemme mellem to principper. Der tales om fællesskabsfølelsen som styrkes på lejrskoler. 
Der ønskes tydeligere transparens gennem en lejrskoleopsparing for de enkelte klasser, for at tydeliggøre hvad der er til lejrskoler, som er set hos andre friskoler. Dette i stedet for at der som nu afsættes midler x1 årligt (med udgangspunkt i lejrskoleprincipperne) når hele institutionens driftbudget lægges.
Der ønskes tydeligere udmelding i forhold til kommende dagsordenener på bestyrelsesmøderne samt synlighed af fremtidige mødedatoer for bestyrelsen.

Forældrehenvendelsen drøftes under lejrskolepunktet.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes, men revideres grundet udvidelse af åbent bestyrelsesmøde.

Lejrskole

Forældrene oplyses om den nye og det gamle lejrskoleprincip, som er fulgt. 

Det besluttes at beskrivelsen om lejrskoleprincipperne skal tydeliggøres.

Forskellige løsninger på oplægget omkring de oplevede uhensigtsmæssigheder ved ændring af lejrskoleprincippet fra 2016 i marts 2023 debatteres. 

Der stemmes om lejrskole for 8./9. kl: 

  • Klasserne ønskes ikke delt, da der er fokus på fællesskabet
  • Berlin 3 overnatninger, forældrebetaling 1500kr (0 stemmer) 
  • Bornholm 4 overnatninger forældrebetaling 500kr (6 stemmer).

Overnævnte afstemning tager udgangspunkt i skolens lejrskoleprincipper, og udføres i næste budgetår, videre information følger.

Generalforsamling og bestyrelsesmøder er opsat efter forskellige reglementer. Bestyrelsesmøder afholdes af bestyrelsesmedlemmer som gennem deres valg på generalforsamlingen er repræsentanter for de resterende forældre og deres børn for hele institutionen. Til generalforsamling er det muligt at komme med punkter til dagsorden til fælles debat. Det imødekommes at muligheden for åbent bestyrelsesmøde (som punktsættes til hvert bestyrelsesmøde) skal styrkes ved at datoerne er tilgængelige for alle forældre på skolens intra. Maja lægger datoerne ind på intra. På det åbne bestyrelsesmøde kan man efter aftale med bestyrelsesformanden eller institutionsleder videregive eller møde op med et punkt til orientering eller dialog inden for en fastsat tidsramme.

Trivselspolitik 

Trivselspolitik udgår, punktsættes næste gang.

Evaluering af 1. skoledag

Starter 16.30. Tiden vurderes hensigtsmæssig i forhold til hvornår at det slutter. Positivt at der er forskellige og tiltider nye ideer til posterne i stjerneløbet. Der stilles forslag om at der kan startes med Stjerneløb og derefter sidde ned og spise, med henblik på om man så føler sig mere opsøgende på at sidde ved siden af andre forældre end man ellers ville have valgt.

Legeplads orientering

Svævebanen er færdig. Skolens ene gyngestativ er nedtaget grundet dets tilstand og erstattes i indeværende budgetår. Der er indhentet tilbud.

Grundet prisstigninger hos Max Play, firmaet som var udgangspunktet for fondssøgningen, har Maja været i dialog med Marius Pedersenfonden. Det er efter aftale med fonden nu muligt at sætte det resterende projekt ud på budrunde. Frem mod 2027 skal vi yderligere bruge 550000kr, hvoraf de 250000 i så fald dækkes af fonden.  

Orientering fra institutionsleder

Der er sendt nyhedsbrev ud til skolekredsen.

Orientering fra afdelingsleder

Der er kommet en del nye medarbejdere i Børnehus/SFO, der har været afholdt samtaler i forhold til deres opstart og hvordan de er landet i institutionen. Der har været samtaler om trivsel og hvordan der skal handles for at sikre denne også fremadrettet.

Orientering fra medarbejder

Udskydes

Eventuelt

Intet

Næste bestyrelsesmøde er 9. november