Afbud: Jakob, Henrik

Forældrehenvendelser

Henvendelse omkring sygemeldingstelefonen. Hvis et barn ikke møder op og er ventet, er der en procedure for dette, som de ansatte handler efter.
Forældrehenvendelse omkring klippekort til klub for 4. klasse elever. Det kan ikke imødekommes da der er tale om SFO2-princip. SFO2 tilbydes kun udvalgte steder i kommunen og ordningen er uden tilskud. SFO1 (0.-3. klasse) og SFO2 skal være to særskilte budgetter, som ikke må integreres. Det vil sige at legetøj, voksentimer etc. skal være adskilt, hvorfor at det er en for dyr og administrativ byrde.

Revisor

Årsregnskabet er gennemgået. Institutionen er gået ud af 2022 med et underskud, men ud fra forklarlige og acceptable grunde. Dette er blandt andet prisstigning på naturgas på ca. 300.000, supplerende renovering løbende med forsikringsselskabets udbedringer i gul bygning og øget personaletimer for at få hverdagen til at køre efter branden med ekstra administrativ byrde og undervisning/pasning på flere matrikler.
Bestyrelsen har bemyndiget at revisoren må indberette vores regnskab. 

Generalforsamling

Der er fundet dirigent.
Der gøres status over hvem der er på valg og stiller op i skole/forældrekreds.
Der mangler en til at stille op i forældrekredsen samt 3 suppleanter.

Orientering fra Medarbejderrepræsentant

Medarbejderne er indforstået og accepterer overvågning af matriklen hele døgnet.
Der ønskes at IT-udvalget får udarbejdet ny opdateret vejleding til indkøb af PC.
Der ønskes at digital dannelse italesættes i bestyrelsen og i IT-udvalget.
Internettet er fortsat ikke stabilt nok. Afventer fibernet.
Der ønskes at skabet i 5/6.klasse fjernes for at skabe mere plads i rummet. Videregives til vedligeholdelsesudvalget.

Orientering fra institutionsleder

Der er blæs-arrangement i tivoli. Hvor vi igen i år deltager.
Onsdag den 19. optages den nye PR-video for institutionen, som der er søgt midler til.
Der er opslået en pædagogstilling i stedet for Klaus i børnehuset, som har opsagt sin stilling. Ansættelsesudvalget er etableret.
Der drøftes en forventet manglende indbetaling af skolegebyr. Der aftales at overholde den procedure, som er vedtaget på tidligere bestyrelsesmøde.

Orientering fra Afdelingsledere

Overvågningen er installeret.
Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt at skolen skal være en profilskole. Efter endnu en dialog omkring betydningen af at være profilskole stemmes der for. Der informeres på generalforsamlingen af Daniel. Der punktsættes en opfølgning på ansøgningen og den videre plan på kommende bestyrelsesmøde.

Princip for gebyr vedrørende pladsfordeling

Udskydes.

Eventuelt

Der er dialogmøde med opvækst og læring fra Faaborg Midtfyn Kommune den 17/4. Maja deltager.

Punkter til kommende dagsorden

Digital dannelse.
Princip om pladsfordeling.
Gennemgang af princip for overvågning og brugen her af.
Status og fremtidig plan for Gislev Friskole som profilskole.