Undervisningsmiljøvurdering for Gislev Friskole 2020, Børnemiljøvurderingen for Børnehuset er en del af lærerplanerne.

Sammenfatning

Trivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering er gennemført i 0.-8. kl. i starten af skoleåret 20/21. Undersøgelsen retter sig både mod den sociale og faglige trivsel og mod det fysiske undervisningsmiljø. Nærværende er en overordnet konklusion på områderne i undersøgelsen. Yderligere vil undersøgelses blive brugt til at arbejde videre med trivslen i de enkelte klasser. Gislev Friskole har i forvejen et stort fokus på den enkelte elevs trivsel og klassernes trivsel. Vores værdigrundlag er Trivsel, Tryghed og Fællesskab. Disse værdier gennemsyrer vores arbejde på alle organisationens niveauer. Vi arbejder bl.a. med ICPD i personalegruppen, ligesom vi generelt vægter nærvær i relationsarbejdet højt.

Undersøgelsen er gennemført i klassemiljøet med kendte voksne omkring børnene. De voksne har kun støttet og vejledt i det omfang spørgsmål eller svarmuligheder ikke var meningsgivende for børnene. Den hyppigste form for vejledning bestod i at læse spørgsmål og svarmuligheder højt.

Der konkluderes her på de overordnede punkter som undersøgelsesmaterialet opstiller og opdelt i indskolingsgruppen (0.-3.kl.) og mellemtrin/udskolingsgruppen (4.-8.kl). 

Social trivsel

Alle børn i 0.-3. klasse er glade for deres skole. Bortset fra en enkelt elev, er alle glade for deres klasse i indskolingen. Nogle få tror ikke, de andre børn kan lide dem og at andre driller dem, så de bliver kede af det, men generelt er børnene glade for frikvarterene og deres relationer i skolen.

Vi har en klar fornemmelse af, hvilke børn, der kunne trives endnu bedre socialt. Undersøgelsen afspejler børnegruppen og svarer til, hvad vi forventede.

Eleverne i 4.-8. klasse har en høj social trivsel. Ingen elever har valgt den laveste mulighed og 92 % har en social trivsel over middel. Dette resultat svare til vores forventning, da vi arbejder meget med sociale fællesskaber både i og på tværs af klasserne. Selv på spøgsmålet om, man er bange for at blive gjort til grin på skolen, svare kun 2 elever, at det er reel frygt, hvilket er meget lavt i gruppen af teenagere og præteenagere. Ligesom 86% svarer, at de aldrig har følt sig mobbet.

Vi arbejder meget med og hele vores organisation afspejler, at der skal være plads til forskellighed. Dette er et udtryk for, at vi i høj grad lykkes med det arbejde.

Faglig trivsel

Der er flere børn i 0.-3. klasse (omkring ¼), der svarer, at de ikke er gode til at løse faglige problemer og til at koncentrere sig i timerne. Vi arbejder meget med, at få børn tror på deres egne evner og forstå, hvorfor man skal lære noget i timerne. På baggrund af nærværende undersøgelse vil vi dykke dybere ned i den faglige trivsel. Samtidig forstår vi, at indskoling netop er at lære at gå i skole. En del af besvarelserne her, kan også være et udtryk for dette. Sammenligner man vores socioøkonomiske grundlag med vores afgangskarakterer ser dette nu ud til at udligne sig med alder og skolegang.

Den faglige trivsel for eleverne i 4.-8. klasse er høj. Ingen elever har valgt den laveste mulighed. Og det til trods for vores andel af ordblinde elever er forholdsvis høj. Vi tolker dette som frugten af vores store arbejde med den enkelte elev og trivslen i fællesskabet.

Støtte og inspiration

De allerfleste børn i indskolingen har svaret, at de er glade for deres lærere, og at lærerne er gode til at hjælpe dem i timer. Det spøjse i afkodningen af svarene er, der hvor børnene føler de har mindst indflydelse på undervisningen, føler de sig hjulpet mest. Da dette er den ældste gruppe af børn i indskolingen, ser vi dette som et udtryk for, at børnene kan mærke kravene stiger, men også at lærerne kan hjælpe, og dermed at de er ved at nå en forståelse af, at der er nogen, der bestemmer over deres tid, når de går i skole. Altså er de ved at lære, hvad det vil sige at være en elev. Vi vil selvfølgelig arbejde videre med elevernes følelse af medbestemmelse også i undervisningen, da medbestemmelse er en vigtig motivationsfaktor også i indskolingen, men vi tolker ikke undersøgelsen sådan, at eleverne skulle være kede af den støtte og inspiration, de får i skolen.

For 4.-8. klasse har eleverne en forståelse af, at den støtte og inspiration de får ligger på en middel niveau. Vi tolker det, som en afspejlning af, at flere elever har svært ved at komme i gang selv med opgaver. Vi arbejder hele tiden, i samarbejde med forældrene, på at gøre eleverne mere selvhjulpne og i højere grad turde forsøge selv (som kun 28% svarer, at de gør ofte) . Vi ser det også som en afspejlning af en generel samfundstendens, om helst at skulle gøre alt rigtigt første gang.

Vi læser svarene i undersøgelsen, som at eleverne generelt føler, at deres lærere tror mere på dem og deres faglige evner end de selv gør.

Med nærværende undersøgelse i hånden vil vi have nyt fokus på en højere grad af elevinddragelse. Vi har tidligere kørt et to- årigt projekt med foreningen ”Danske Skoleelever” på området, men vi kan se ud fra undersøgelsen, at dette igen skal være et fokuspunkt.

Ro og orden

Nogle elever finder, at der er en del uro i timerne. Det er særligt én klasse, der føler sådan. Klasserumsledelse er et vigtig fokus for os og er i stigende grad en samfundsaktuel og vigtig disciplin. Vi arbejder meget med det enkelte barns trivsel, klassernes trivsel, og fællesskaber i det hele taget. Vi vil fortsat have dette fokus og vil inddrage resultaterne fra nærværende undersøgelse i arbejdet med at højne respekten for hinanden i klasserummet og at tilrettelægge undervisningen, så den tilnærmelsesvis stimulerer alle børn på én gang.

I 4.- 8. klasse har elever tilkendegivet, at der er ro og orden i timerne på et rimeligt niveau. En vurdering af ro og orden, der ligger godt over middel, svarer til de voksnes opfattelse af samme.

Fysiske og æstetiske rammer

Alle børn svarer, at der er rent på skolen, men nogle svarer, at toiletterne ikke altid er rene og at der ikke er toiletter nok. Lys og temperatur i klasseværelserne er fine, ligesom børnene i indskolingen synes at udeområderne er gode. Nogle ville gerne have en bedre stol.

De ældste elever er mere tilfredse med udeområderne end med klasselokalerne.

Vi har nogle gamle bygninger, som vi forsøger at få det bedst mulige ud af.

Rengøringen hos de ældste elever er et fokusområde, ikke kun i undersøgelsen men også i ledelsen.

Konklusion

Elevernes svar i trivselsundersøgelsen svare i meget høj grad til det forventede. Eleverne er i generel trivsel. Vi vil fortsætte vore gode indsatser på undervisning og selvværdsopbygning.

Vi vil have ekstra fokus på god rengøring, selvhjulpenhed samt medbestemmelse i undervisningen. 

Afdelingsleder; Daniel Molls Jensen
AMR; Søren Krog
Skoleleder; Maja Kvist