Afbud

Caja, Emma, Hanne

Åbent bestyrelsesmøde

Ingen forældrehenvendelser

Fastelavn – skal det afholdes

Mandag i uge 8 kl 12-15 og afholdes af sfo for gul bygning (børn som vanligvis ikke er i sfo er velkomne). Hjælper børnene i udklædning kl 12. Tøndeslagning og leg/musik.

Børnehuset laver sin egen fastelavnsdag.

Julebazar

Der orienteres om udvalgets sidste møde. Hver klasse får en ting at sørge for.

8-9.klasse bistår med indsamlingen af sponsorgaver.

Lejrskoleprincip

Personalet – forskellige holdninger, som ikke trækker i en bestemt retning. De vil gerne på lejrskole, steder som giver mening undervisningsmæssigt og ikke fordi at det er det sted der kan betales. Der ønskes prioritering af tid til at være om børnene i stedet for at ordne praktiske ting. De ønsker at der skal sættes et mål for, hvad børnene skal opnå med lejrskolen.

Bestyrelsens holdninger til principperne diskuteres.

Der nedsættes et udvalg: Annemette, Peter, Maja og en udvalgt lærer laver udkast/valgmuligheder, som bestyrelsen kan stemme om på næste bestyrelsesmøde.

Evaluering af valgfagsordning

Der er få elever på valgfagene. Bestyrelsen ønsker at høre elevernes stemme. Daniel har ansvar for dette.

Evaluering af Lucia

Opvisningerne gik rigtig godt og optoget blev værdsat. Der skal flere med på luciaholdet, hvorfor at der øves på morgenbåndet i år (blandet af et fast klassetrin og frivillige elever). Der arbejdes i nye dragter.

Evaluering af arbejde med pavillon

Det er gået langsomt efter Nytår med at sætte de sidste ting på plads, har afventet de sidste ting som brandtilsyn etc. og leveringstid på møbler. Der arbejdes på udearealerne om pavillonen bl.a. i forhold til niveaufri adgang, da højden på pavillonen ikke stemmer overens med forventet/ det aftalte.

Personalet ønsker at vide en mere præcis plan for pavillonen og status for opbevaring af krybber.

Forberedelse af generalforsamling

På valg:

  • Mark stiller ikke op igen
  • Hanne stiller op som suppleant
  • Emma stiller op for skolekredsen
  • Peter stiller op igen for forældrekredsen
  • Tim er i overvejelsesfasen
  • Troels stiller op igen for forældrekredsen
  • Annemette stiller op, overvejer hvilken kreds

Pia stopper efter generalforsamlingen, men pladsen overtages af suppleanten (Maja finder ud af dette), da Pia ikke er på valg.

Der skal findes kandidater til bestyrelsesposter og suppleanter. Maja spørger ud på intra.

Maja spørger Tanja om dirigentposten.

Maja og Mark indleder generalforsamlingen med en beretning som også indeholder igangværende og fremtidige visioner.

Punktsætte at nogen kan komme med ideer i fora.

Mark fører valgprocessen igennem da han ikke er på valg.

Ansættelsesudvalg til pædagogmedhjælper stilling

Tim og Henrik deltager

Orientering fra institutionsleder

Brandstatus: Der er stadig småting og opfølgende arbejde. I uge 7 kommer gardiner op og salens gulv får streger og lak. Der er opfølgning i forhold til lugt, hvor rum er blevet behandlet og er blevet planlagt i forhold til ozonbehandling. Døre er stadig i restordre. Der laves fortsat mangel- og udbedringslister samt forhandles med forsikringen.

Med udgangen af 2022 går vi ind i 2023 med et underskud på 435.000kr. Vurderes fortsat som økonomisk forsvarligt grundet ekstraordinære investeringer i forhold til brand og øgede udgifter som f.eks. gas og el.

Orientering fra afdelingsledere

Daniel foreslår at der kan tillægges en underprofil i forhold til vores tilgang til SSPstøtte, som også åbner op for økonomisk støtte. Vi opfylder kravene og meget af det arbejde det kræver gør vi i forvejen. Gavner både dem der får og ikke får støtte. Der godkendes til en 5årig periode, ansøgningen skal sendes inden sommerferien. Der stemmes for at det tages op på generalforsamlingen. Daniel laver oplægget.

Der har været møde i specialtimet og de er i gang med udarbejdelse af indsatsplaner.

Troels: Der har været samtaler i personalegruppen i forhold til børnegrupperne og brug af pavillonen.

1. februar er der 14 børn i vuggestuen og yderligere to er skrevet op til efteråret. Mellemgruppen er lille, men lillegruppen er stor.

Orientering fra medarbejderrepræsentant

Egnspillet nedlægges og har tilbudt at vi kan overtage de kostumer som kan anvendes til vores målgruppe.

Der opleves øget ønske fra forældrene om at eleverne holder ferie uden om skoleferierne. Der er bekymring over om børnene kommer bag ud i forhold til pensum og hvad der forventes af lærerne, hvis de er kommet bag ud.

Eventuelt

Samarbejdet med overvågningskameraerne med G4S er ophørt grundet manglende levering. Det blev bestilt midt i juni. Der er brugt en del personaleressourcer grundet manglende tilbagemeldinger fra G4S og manglende overholdelse af de gentagne aftaler der er blevet indgået.

Der har været møde med Hjerte112 i dag. Der indhentes yderligere et tilbud fra et andet firma.