Afbud: Hanne, Jakob, Winnie

Godkendelse af dagsorden

  • Der tilføjes PR- film
  • Drøftelse af overdækket gang mellem Børnehus og gul bygning

Åbent bestyrelsesmøde

Forældrehenvendelse angående lys på badeværelse, som slukker for hurtigt. Er videregivet til elektriker i forhold til at udskyde tiden.

Lejrskole ligger samtidig med heartland, ønskes at der planlægges anderledes.

Der ønskes at det er mere synligt, hvem der er i forældrerådet. Der aftales at det ligges ind på intra og at hænge billeder op på tavle i børnehuset.

PR film

Får en kameramand ud 19. april i 5 timer. Isofilm er leverandør. Der drøftes indhold. Maja lægger tidsplan.

Overdække

Det besluttes at overdækket ikke sættes op igen, men det skal tages op i vedligeholdelsesudvalget, så der er pæne afslutninger mod begge bygninger. Der er ønske om at bibeholde et fag af praktiske årsager over indgangen til børnehuset.

Vedtagelse af budget 2023

Der vurderes et underskud på 100-200.000kr i budgettet for 2022, endeligt tal afhænger af opgørelse af el/gas og diverse i udgangen af december. Primære årsag er omkostninger grundet branden og stigende gas/elpriser.

Forældrebetaling i klub er 1566kr (fuldtid) – kommunens pris er 2120kr.

  • Det vedtages at vi altid ligger minimum 300kr under kommunens takst
  • Det vedtages at stigningen sker i rater og med en fast plan over 2 år
  • At udmeldingen sker i god tid af hensyn til forældrenes budgetter
  • Ændringer meldes ud i januar af Maja.
  • Princip for priser i SFO’en skal beskrives og lægges på hjemmesiden. Udkast laves af Caja

Orientering om Marius Pedersen fondens donation på 250.000kr til legeplads – kan få dem over 5 år i stedet for 3 år, hvis vi fortsat ligger de resterende penge i projektet.

Der er drøftelse omkring muligheden for yderligere overskud på budgettet i 2023 og hvor bestyrelsen ser at penge skal bruges eks. på personaletimer eller legeplads i vuggestuen, som trænger. Penge kan hentes ved nedsat forbrugstakser i el/gas eller ved øget børnetal. Det besluttes at indsatsområdet omkring udvidelse af vuggestuen (med muligheden for øget børnetal) kræver at det bliver fulgt op medforbedrede udearealer i vuggestuen. Børnehusets personale skal lave en plan for legepladsen ud fra et pædagogisk princip og graduere vigtigheden. Troels er tovholder. Inden oktober 2023 skal der ligge en 5 års plan med tegninger og beløb, hvor udarbejdelsen bistås af forældrebestyrelsen i form af tegninger og budgetlægning. Startbeløb er 30.000kr i 2023.

Det overordnede budget for hele institutionen i 2023 er godkendt med et overskud på 81.825kr.

Revidering af lejrskoleprincip

Principper sidst revurderet i 2015. Der orienteres om de nuværende principper. Winnie sender budgettal ud til bestyrelsen. Punktsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor principperne skal revurderes.

Evaluering af julefrokostproces for lærere og bestyrelse

Der skal være klare linjer for planlægningen og ansvarsfordelingen. Bestyrelsen beslutter at personalet afholder julefrokost i eget fora og at der i stedet arrangeres en hyggelig begivenhed aug/september med henblik på fremtidigt samarbejde der nævnes bowling, fodboldgolf etc. Den aften den nye bestyrelse konstitueres findes dato for arrangementet og tovholdere vælges.

Tjek om alle bestyrelsesmedlemmer er i et udvalg

Det tjekkes at der er bestyrelsesrepræsentanter på alle udvalg. Legeplads i børnehuset hører bedst under forældrebestyrelsen, og der er lagt plan for udearealerne på skolen. Legepladsudvalget opløses. Mark orienterer forældre.

Orientering for institutionsleder

Løsøre forsikringssummen er blevet fastlagt og forventes snart godkendt. Det er blevet en fornuftig aftale.

Orientering fra afdelingsledere

De to nye medarbejdere i børnehuset er kommet godt fra start i samarbejdet med det øvrige personale.

Der arbejdes på at komme godt fra start den 1/1-23, hvor vuggestuen udvides og der er indkøbt inventar.

Lillegruppen er nu op på 16 børn.

Der er i dag kommet pavilloner. Det har været en svær samarbejdsproces med kommunen.

Overvågningskameraer fra G4S har været en problematisk affære i forhold til overholdelse af aftaler, tilbagemeldinger og manglende overholdelse af deadlines fra deres side.

Der kommer snarest en liste over hvad der skal bruges hænder til i forhold til indretning af indearealerne i vuggestuen og pavillon.

Orientering fra medarbejdere

Der har været en del sygdom i skolen, og det har givet en del arbejde i arbejdstilrettelæggelsen.

Internettet har ikke fungeret tilfredsstillende den sidste måneds tid. Der har været kontakt til yousee og TDCerhverv der er brugt meget arbejde i kontakt til leverandørerne. Skolen er skrevet op til fiber.

Eventuelt

intet