Arbejdsdag

Normalt afholdes 1-2 arbejdsdage pr. skoleår, hvor forældre deltager i vedligeholdelsen af skolen og dens omgivelser. Tilmeldingsseddel sendes via mail.

Bibliotek      

Skolen har et bibliotek med både fag- og skønlitteratur. Det er placeret i Eventyrgangen. I de mindste klasser foregår udlånet gennem klasselæreren. Resten af skolens elever kan besøge biblioteket i forbindelse med undervisning eller i frikvartererne. Ud over skolebiblioteket lånes der bøger på kommunebiblioteket og Centret for undervisningsmidler. Biblioteket bruges tillige som grupperum.

Byggelegeplads

Her bygger klasserne deres eget unikke hus med have til. Beslutninger på byggepladsen træffes i et oldermandslaug, der er sammensat af børn fra alle klasser, ligesom ansvaret for de fælles redskaber og værktøj påhviler oldermændene.

Bøger

Skolebøger udleveres gratis til eleverne. Af hensyn til bøgernes holdbarhed bedes forældrene sørge for, at de bøger, der skal afleveres igen, bliver bundet ind snarest efter modtagelsen. Eleverne skal viske bøger rene for afkrydsninger m.m. inden aflevering. Bortkomne eller ødelagte bøger skal erstattes. Følgende skal anskaffes for egen regning. 7 klasse: - Lommeregner (aftal model med matematiklæreren) 8. klasse: Ordbøger (Gyldendals røde): - Dansk – Engelsk ; Engelsk – Dansk ; Dansk -Tysk ; Tysk - Dansk ; Retskrivningsordbog – Dansk sprognævn. Aftal nærmere mht. tidspunkt med den enkelte lærer.

Børnehaveklassen

I børnehaveklassen er indholdet leg og andre udviklende aktiviteter, der tilstræber at gøre børnene fortrolige med skolens liv. Et naturligt led i dagligdagen er indførelse i skolelivet, således at mange begreber, bogstaver, talstørrelser m.v., indlæres som en naturlig forudsætning for arbejdet i 1. klasse. Der arbejdes målrettet med sproglig opmærksomhed. Mødetid: 8.00 – 13.00.

Børnehaven Solstrålen

Til skolen er knyttet en selvstændig børnehave, som i trygge rammer giver spændende legemuligheder, legeplads og meget mere. Nærmere oplysninger ved børnehavens leder Gitte Jørgensen, tlf.: 61 65 36 13.

Bålfest

Bålfesten, en traditionsrig afslutning på skoleåret, hvor klasserne fra deres huse på byggelegepladsen sælger mad og drikkelse m.m. Overskuddet – efter fratrækning af ”tiende til fællesskabet” går til klassekasserne. Det indbetalte tiende bruges til nye materialer til byggelegepladsen. Bålet til bålfesten symboliserer, at det gamle skoleår brænder ud – asken ligger tilbage som næring for det kommende.

Dansk friskoleforening

Alle medlemmer af skolekredsen er automatisk medlem af Dansk Friskoleforening, hvis formål er:

• at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler
• at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål samt
• at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark

Foreningen udgiver et medlemsblad hver 14. dag, hvori friskoledebatten kan følges på nærmeste hold. Abonnement tegnes ved henvendelse til friskolernes kontor 62 61 30 13, www.friskoler.dk eller til skolen.

Drama

Skoleåret indeholder som regel 2 faste forestillinger. Et nissespil ved julebasaren (sædvanligvis 3. klasse) samt et noget musikalsk/kreativt ved skolefesten i foråret. I dette skoleår medvirker alle skolens elever fra bhkl-4. klasse i en fælles produktion. Drama indgår naturligt i undervisningen i dansk, musik og sprog.

Computere

Skolen har få bærbare computere, 2 smartboards i den hvide bygning, og enkelte computere i klasserne i gul bygning. Der er trådløst netværk overalt. Skolen er tilsluttet SkoleKom – et kommunikationsnetværkfor skoler i Danmark.
Skolens email-adresse er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Vi har følgende regler for brug af skolens computere og netværk:

Brug af skolens computere:
Enhver brug af computere og af nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, er forbudt. (Herunder hører bl.a. at hente sider med porno, vold og racistisk indhold). Skolens PC-ere er beregnet til undervisning. Kommerciel brug må ikke finde sted.

Det er strengt forbudt:
At ændre i maskinens opsætning, herunder at installere egne programmer.

Der må ikke sendes anonym post: Andre brugere af nettet må på ingen måde generes. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering etc.)
Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes. Elever må ikke downloade spil og andre programmer.

Etik og moral på nettet: Færdsel på Internettet er ikke kontrolleret eller styret af nogen. Det betyder, at der ikke er vedtagne regler for, hvad man må og ikke må, men en række uskrevne regler for god tone på nettet danner grundlag for en fornuftig trafikafvikling.
Du skal derfor vide, hvordan man normalt opfører sig i den elektroniske verden.

E-mail: Send ikke store filer uden særlig grund – det optager plads i computere og på netværket.
Send ikke breve til en lang række modtagere, du ikke kender.
Underskriv dine breve, så man kan se, hvem der har afsendt dem.

Elevfotografering

Fotografering foregår hver år, inden jul. I år kommer Stjernefoto tirsdag den 21. oktober og tager billeder af klasser og elever.

Elevråd

Eleverne fra hvid bygning vælger hver 2 repræsentanter, som kommer med forslag til forandring og forbedringer i skolens hverdag.

Emneuger

I år har vi ikke skemalagt en emneuge med fælles tema for hele skolen. I stedet bliver der lavet små emneuger i hhv. gul og hvid bygning. Skemaet brydes op og aktiviteter, der af skemamæssige og tidsmæssige årsager normalt ikke kan gennemføres bliver afprøvet. 

Erhvervspraktik

I 8. og 9. klasse tilrettelægges erhvervspraktik i samarbejde med UU-center Sydfyn. Eleverne og skolen samarbejder om at finde en praktikplads; aftalen går gennem UU-Centret.

Faglige krav

Skolen fungerer under "Lov om friskoler og private grundskoler af 27. juni 2005" med efterfølgende ændringer. Ifølge denne lov skal skolen give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i den offentlige skole.
Vi søger ud fra elevernes evner og anlæg at give dem en solid viden samt erfaring og færdigheder, så de, når de forlader skolen, står godt rustet både menneskeligt og fagligt. De får de samme afgangsbeviser som andre 9. klasser i folkeskolen.
Alle friskolens 9. klasse elever skal op til folkeskolens afgangsprøve, i slutningen af 9. kl.

Farvelaften

En traditionel afskeds- og hyggeaften for elever og forældre i 9. klasse, der ved skoleårets afslutning forlader skolen.

Fortælling

Fortælling indgår i undervisningen på børnehaveklasse til 7. klassetrin i form af eventyr, sagn og myter samt genfortælling af romaner, oplevelser m.v. Ved at lytte til en fortælling er det børnenes fantasi der skaber billederne.

Forsikring

Det forventes at forældrene selv tegner en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring, der dækker børnene. Generelt må skolen fralægge sig ansvaret for bortkomne sager samt beskadigelser af personlige ejendele, herunder cykler, knallerter og mobiltelefoner, idet det dog skal tilføjes, at vi fra skolens side gør, hvad der er muligt, for at undgå, at ting forsvinder eller beskadiges.

Forældreaktiviteter

En positiv og aktiv kontakt mellem hjem og skole er en forudsætning for, at eleverne trives. I de enkelte klasser laves familiedage, udflugter m.m., hvor børn og forældre oplever hinanden i andre sammenhænge. På forældreinitiativ arrangeres også en "cafe´-aften".

Forældrehjælp

I årets løb løses forskellige opgaver ved forældres hjælp.
Maling af skolens træværk bliver delt op i områder til de enkelte klasser, og der vælges på forældremøderne 2 personer pr. klasse, der sørger for at indkalde, når der skal males.
Desuden er følgende opgaver fastlagt:
Bh.kl: Hjælper med julebasaren

1. kl.: Sørger for forplejning til legepladsdagen i maj

2. kl.: Ordner bedene langs gul bygning og glasgang og under bøgehækkene.

3. kl.: holder hæk og bedet langs Faaborgvej. Klipper bøgehæk foran gul bygning og på parkeringsplads

4.-5. kl: laver dekorationer til julebasaren

6. kl.: - får tildelt en opgave snarest

7. kl.: - får tildelt en opgave snarest.

8.-9. kl: hjælper i cafeen ved julebasar, juletræs- og skolefest.

Forældremøder og forældresamtaler

I begyndelsen af skoleåret afholdes klasseforældremøder for samtlige klasser. I årets løb indkaldes efter behov.
Alle elever har 2 individuelle samtaler, for de yngste (bh.-1. kl.) foregår den ene gang på skolen og den anden gang hjemme, hvor klasselæreren kommer på hjemmebesøg. For 2.-9. klasse foregår begge individuelle samtaler på skolen. Her kan eleverne selvfølgelig også deltage.

Friplads

Fripladsmidlerne er en pulje, som Ministeriet tildeler de frie skoler til nedbringelse af skolepengene. Der kan også søges fripladstilskud til Klubben (SFO). Ansøgningsskema til fripladstilskud sendes ud til alle i begyndelsen af skoleåret. Tildeling er afhængig af skattevæsenets årsopgørelse. Midlerne fordeles midt i skoleåret.

Fravær/sygdom

Kun sygdom betragtes som lovligt fravær. I andre tilfælde kan en enkelt dags fritagelse gives af klasselæreren.
Når en elev ikke kommer i skole, bedes hjemmet informere skolen om første fraværsdag. I øvrigt anmoder vi fra skolens side om, at fravær bortset fra sygdom så vidt muligt undgås. Der kan ringes til skolens kontor – eller sendes en SMS til klasselæreren om fraværet og årsagen.

Fælles forældremøde

Vi afholder fælles forældremøde for hele skolen når der er behov. Her drøftes generelle spørgsmål om vores skole, og vi indbyder oplægsholdere til inspiration og til at skabe debat om både tradition og fornyelse.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed og afholdes sidst i april. Nærmere oplysninger om dato og tidspunkt følger senere. Formanden aflægger den forretningsmæssige beretning og skolelederen den pædagogiske; den efterfølgende debat afstikker retningslinjerne for skolens virke.

Glemte sager

Glemte sager samles i kurve på gangene, og forældrene er meget velkomne til at kigge i disse ved besøg på skolen. 1 gang om året afleveres uafhentet tøj til genbrug. Vi opfordrer til at der skrives navn i tøj og sko.

Hjemmeside

Vi har en hjemmeside. På www.gislevfriskole.dk kan du finde oplysninger om skolens tilbud samt læse om hvad der foregår på skolen i årets løb.

Hjemmesideredigering

Hjemmesiden redigeres af Mette Kristensen.

Webmaster er Jan Christiansen/Kim Allan Kristensen.

Idræt, omklædning og badning

Idrætstøj skal medbringes. Som idrætstøj anvendes shorts og bluse, eventuelt gymnastikdragt samt indendørs idrætssko. Udendørs anvendes gummisko (samt træningsdragt eller andet skiftetøj i køligt vejr) efter aftale med idrætslæreren. For at undgå forbytning af idrætstøj mm. tilråder vi, at dette forsynes med navn og mærke. Af hygiejniske grunde gennemføres obligatorisk badning efter hver idrætstime fra 2. kl. Hertil medbringes håndklæde.
Elever med fodvorter må ikke deltage i svømning, badning og idræt før de er i behandling. Elever med fodsvamp må gerne deltage, når behandlingen er startet, dog med badesko eller plasticposer ved badning. Fritagelse for idræt og badning kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra forældrene, og fritagelse ud over 4 uger kræver skriftlig begrundelse.

Indskrivning

Indskrivning til alle klasser på skolen foregår i skoletiden ved telefonisk eller personlig samtale. Inden optagelsen finder sted, inviteres forældre og barn til en personlig samtale med skolelederen og evt. klasselæreren. Her orienteres om skolens baggrund, målsætning m.m.

Julebasar

Julebasaren afholdes lørdag før 1. søndag i advent. Dagen er en pligtig skoledag for eleverne. Programmet indeholder bl.a. nissespil, sang og musikoptræden samt salg af adventskranse, julepynt m.m. Der arrangeres produktionsdage i tiden op til julebasaren for alle interesserede.

Julefrokost og Juletræsfest

Julefrokosten finder sted sammen med juletræsfesten om formiddagen den sidste dag før juleferien. Her går vi i kirke, derefter spiser vi julefrokost på skolen, og der danses om det store juletræ.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse i 7. klasse. Forberedelse finder sted for alle kommende konfirmander i tidsrummet september til april. Sognepræsten deler tilmeldingssedler til konfirmationsforberedelse ud sidst i august. Konfirmander til valg- og frimenighed skal selv sørge for tilmelding til konfirmationsforberedelse. Undervisningen finder i dette skoleår sted tirsdag eftermiddag.

Legepladsdag

Legepladsdagen er i maj, hvor forældre, børn og personale bygger nyt og vedligeholder de gamle ting på legepladsen. Dagen afsluttes med stor fællesspisning i hvid bygning.

Legeskole

Legeskolen er en mulighed for at opleve en "rigtig" skole for det kommende års børnehaveklassebørn. Programmet er sproglig opmærksomhed, legeskrivning, udflugter, eventyr og fortælling, samt leg i salen.

Legetimer

Børnehaveklasse-4. klasse har 5 gange om ugen legetime på skemaet. Legetimen er en time, hvor legen foregår udenfor uanset vejret, og hvor børnene selv må finde på - uden voksen planlægning, dog med en voksen til at hjælpe ved behov. Det er i legen, børnene finder ud af, hvem de selv er; legen er en vigtig del af børnenes hverdag, leg er også læring.

Lejrskole

Klasserne har tradition for at tage på lejrtur hvert år, nogle år længere væk end andre. Det veksler ca. hvert andet år.
Kortere ture kan være cykeltur med ophold i sommerhus, ture i hytte eller telte, i Danmark.
6.-7. klasse har tradition for at tage en uge til Bornholm, ældre klasser har hvert andet år en udlandstur – det modsatte år en københavnertur, og yngre klasser har bl.a. som minimum en længere tur til København. På mellemtrinnet er der en tur til Jernalderlandsbyen i Næsby med 1 overnatninger/2 dage. Resten af skolen er på tur med 1 overnatning – men 2 hele dage. Forældre er velkomne til selv at tage på ture med klassen.

 

Mobiltelefon

I skoletiden skal telefonerne afleveres til læreren ved skoledagens start. Den skal være afbrudt. De må kun benyttes efter afsluttet undervisningsdag.

De kan bruges i forbindelse med undervisningen, hvis læreren skønner det hensigtsmæssigt.

Morgensang

Et naturligt led i hverdagen er morgensangen. Vi synger dagen i gang sammen. Oftest akkompagneret af Søren på klaver og Steffen på trommer. Til morgensang mødes alle børn og voksne, inklusiv børnehaven Solstrålen.
Vi synger 3 sange og beder Fadervor. Børnehaven vælger den ene sang. Vi lægger meget vægt på dette fællesskab, hvori der også indgå musisk eller dramatisk indslag, samt praktiske meddelelser.

 

Mælkeordning

Der udleveres sedler til bestilling for ½ år. Afregning sker via girokort direkte til Mejerikontoret Ordningen administreres af Helle og kontoret.

”Nørkleklubben”

En gruppe medlemmer fra støttekredsen mødes nogle timer hver anden onsdag i vinterhalvåret. Formå let er, at støttekredsen har mulighed for at følge med i livet på skolen, og samtidig bliver der fremstillet mange flotte ting til skolens julebasar, samt drukket kaffe, talt om gamle dage og om sidste nyt. Der deltager som regel en af lærerne.

Ordensregler

   1.    Vi henstiller til, at legeaftaler planlægges hjemmefra. Telefonen kan kun lånes, hvis det er meget nødvendigt.

   2.    Mobiltelefonen må kun anvendes i skoletiden efter aftale med en lærer.

3.    Alle elever skal tage udefodtøjet af både i hvid og gul bygning. Vi beder om, at voksne tager hensyn til at børnene går uden sko og tager de ”blå futter” på.

4.    Fodtøj og overtøj anbringes selvfølgelig pænt, så det ser ordentligt ud.

5.    Borde og stole sættes på plads, når skolestuen forlades.

6.    Bøgerne skal bindes ind. Skriv navn og årstal på indersiden af omslaget.

7.    Tyggegummi og slik er forbudt på skolens område. (Undtagen sidste dag før jul og til fødselsdage)

8.    Fodboldspil og lignende foregår selvfølgelig på fodboldbanerne, så de små har plads til at lege i skolegården

9.    Ingen elever må forlade skolen i skoletiden uden lærerens tilladelse.

10.  Cykler skal stå i cykelskurene. Ved kørsel i skolegården i frikvartererne skal anvendes cykelhjelm. Hjelm til skating og rulleskøjter er forældreansvar, men vi anbefaler det.

11.  Sneregler: Sneboldkampe er tilladt! Eleverne i gul bygning har basketbanen og eleverne i hvid har boldbanen. Øvrige områder er fredet til anden form for leg.

12.  Alle børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse skal følges over vejen af skolepatrulje eller voksne. Børn i gul bygning til lokalbussen venter inde på fliserne.

13.  Eleverne skal møde senest 5 minutter før skoledagen starter – dvs. kl. 7.55.

14.  Rygning er forbudt for elever.

15.  Salen er fra 7.45-8.00 forbeholdt elever i gul bygning. Elever fra hvid bygning må gerne opholde sig i eventyrgangen.

      Efter efterårsferien og til påskeferien er salen åben i 10-frikvarteret for elever i hvid bygning. Undtagen tirsdage, hvor salen er udlånt til dagplejerne.

16.  Duksepligter:

Tømme skraldespand og sætte ny pose i.
Feje gulv.
Tørre tavle.
Passe blomster.
Slukke lyset.
Lukke vinduer og trække gardiner fra.

Tjansen som duks går på skift mellem eleverne. Læreren har det overordnede ansvar for at duksepligterne bliver klaret.

Skolefest

Skolefesten/forårsfesten finder sted i foråret. På programmet er bl.a. optræden/skuespil, hvor store som små medvirker.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen holder åbent alle hverdage fra 6.15-8.00 og 13.00-16.30; fredag dog 13.10-16.00.
Betalingen følger kommunens takster for 2014:
Morgenmodul: 765 kr. pr. md.
Eftermiddagsmodul: 1360 kr. pr md.
Heldagsmodul: 1566 kr. pr. md.

Der er mulighed for at købe klippekort. Der betales for klubben i 12 mdr.

Se nærmere oplysninger under priser 2014.

Skolepatrulje

I samarbejde med færdselspolitiet uddannes en gruppe elever til at varetage skolepatruljearbejdet. Kontaktlærer: Søren.

Skolepenge 2017

1. barn koster 1075,- kr.
2. barn 50% rabat.
3. barn 80% rabat
4., 5. barn er gratis.
Der betales skolepenge i 12 mdr.

Skolevejledning

I det sydfynske område er oprettet en fælles vejlederinstitution, kaldet UU-Center Sydfyn. Vi har fået tilknyttet vejleder Susan Momme. Hun kommer på skolen for at fortælle om vejledningen i 6. og 7. klasse og har planlagt samtaler med eleverne fra 8. klasse i samarbejde mellem elev, forældre, klasselærer og vejleder udarbejdes en uddannelsesbog til hver enkelt. Gitte Pedersen vil også deltage i skolevejledningen.

Støttekredsen

Støttekredsen består fortrinsvis af tidligere forældre ved skolen. Medlemmerne modtager skoleblade og diverse meddelelser i løbet af året og er velkomne til alle skolens arrangementer. Bidraget er frivilligt, men typisk betales 100 kr. om året.

Sundhedsplejerske og skolelæge

Bhkl.: Funktionsundersøgelse og sundhedsorienterende samtale med forældre og børn ved sundhedsplejersken.
1. kl.: Fælles indskolingsundersøgelse ved lægen og sundhedsplejersken
5. kl.: Funktionsundersøgelse og sundhedsorienterende samtale ved sundhedsplejersken.
7. kl.: Funktionsundersøgelse og sundhedsorienterende samtale ved sundhedsplejersken.
9. kl.: Udskolingsundersøgelse ved lægen.

Hver torsdag i ulige uger vil skolesygeplejersken være på skolen to timer om formiddagen, her vil hun stå til rådighed for alle der kunne have brug for en snak med hende, det gælder både elever, ansatte og forældre.

Tandplejen

Skolen er tilknyttet den kommunale tandpleje. Eleverne indkaldes til regelmæssigt eftersyn, og der afholdes instruktionstimer i tandhygiejne på skolen.

Tilsynsførende

Skolen skal ifølge loven, have en tilsynsførende, som forældrene vælger på årets generalforsamling for en periode af 4 år. Han skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolens tilsynsførende er
Michael Nielsen, Aaskovvej 2,
5856 Ryslinge. Tlf.: 62 67 10 73

Ungdomsskole

Faaborg-Midtfyns kommunale ungdomsskole tilbyder en række fag, som eleverne kan vælge sig ind på. Undervisningen foregår efter skoletid.
Ungdomsskoleleder, tlf: 72 53 83 25

Vikarer

Til skolen er knyttet enkelte "faste" vikarer, når det er muligt. De træder til, hvis en lærer er syg eller af anden årsag ikke kan varetage undervisningen. Den enkelte lærer aftaler så vidt muligt med vikaren, hvordan undervisningen skal tilrettelægges.
Der kan i forbindelse med en lærers sygdom eller fravær i enkelte tilfælde gives tidligere fri fra skole

Åbent hus

Der er altid åbent hus på friskolen, for forældre og interesserede. Skolen giver gerne kaffe på lærerværelset til besøgende.