FORRETNINGSORDEN

FOR BESTYRELSEN PÅ GISLEV FRISKOLE

1.01 Bestyrelsen

Senest 8 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med:

a) Formand

b) Næstformand

c) Sekretær

d) Kasserer

1.02 Bestyrelsen har pligt til at holde sig orienteret om alle forhold, der vedrører skolen og til at

indhente oplysninger fra lederen og personalet.

1.03 Klager over forholdende på skolen skal forelægges bestyrelsen.

1.04 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter har pligt til at overholde den underskrevne

tavshedspligt om de informationer af personlig karakter vedrørende børnene, forældrene og

personalet, der kommer til bestyrelsesmedlemmernes kendskab under bestyrelsesarbejdet.

Medlemmernes tavshedspligt gælder også efter, de er trådt ud af bestyrelsen.

2.00 Bestyrelsesarbejdet

2.01 Dagsorden til bestyrelsesmøder skal minimum indeholde følgende:

af dagsorden, herunder meddelelse af punkter, der ønskes behandlet.

2. Godkendelse af referat fra foregående møde.

3. Meddelelser fra formanden

4. Meddelelser fra skolelederen

5. Meddelelser fra lærerrepræsentanten

6. Meddelelser fra udvalgene

7. Orientering om økonomi.

8. Eventuelt

2.02 Referater lægges ud på hjemmesiden

2.03 Ethvert bestyrelsesmøde skal afvikles efter dagsordenen, som sammen med eventuelt

bilagsmateriale skal være bestyrelsesmedlemmerne og lærerrepræsentanterne i hænde

senest 7 dage før mødet afholdes.

2.04 Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange sager sat på dagsordenen. Forslag skal være

formanden i hænde senest 10 dage før bestyrelsesmødet afholdes. Formand og skoleleder

udarbejder dagsordenen.

2.05 Bestyrelsesmøderne afvikles under ledelse af formanden. Mødekalenderen uddeles på det

førstkommende bestyrelsesmøde.

2.06 Bestyrelsesmøderne afholdes sædvanligvis på skolen.

2.07 Kopi af protokollen tilsendes medlemmerne senest 7 dage efter hvert møde.

2.08 Protokollen underskrives på det følgende bestyrelsesmøde af de tilstedeværende

medlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at gøre sig bekendt med det i

protokollen under deres fravær indførte og til at forsyne protokollen med påtegning herom.

2.09 Formand og skoleleder har ansvaret for fordeling af fripladstilskud.

2.10 Ved manglende betaling af skolepenge skal der rykkes for det skyldige beløb.

Første rykker sendes når familien er 2 mdr. bagud med skolepenge. Dette er uden

hensyntagen til

om der er tale om 1 eller 2 børn. På dette tidspunkt udleverer sekretæren et kontoudtog til

”rykkergruppen”. Det er altid muligt at lave en afdragsordning. F.eks. et større beløb, når der

indgår børnepenge, eller en fast overførsel hver måned etc…

Anden rykker sendes, når der ikke er kommet indbetaling fra familien efter ca. 14 dage efter

udsendelse af første rykker. Dette er dog afhængigt af, om der er modtaget oversigt over alle

indbetalinger fra banken.

Tredje rykker sendes, når der atter er gået ca. 14. dage og der ikke er modtaget

indbetalinger.

Herefter er det rykkergruppen, der overtager og tager personlig/telefonisk kontakt til

familien.

Konsekvensen herefter vil evt. være opsigelse af samarbejde og udmeldelse af eleven(erne).

2.11 Udvalg foreligger beretning for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

3.00 Årsplan for skolens aktiviteter.

3.01 Skoleleder og personale udarbejder et udkast til en aktivitetsplan. Planen omfatter en

beskrivelse af skoleårets aktiviteter. Planen forelægges bestyrelsen hvert år i august.

3.02 Budget for det kommende regnskabsår vedtages senest i december.

4.00 Gennemførelse af beslutninger.

4.01 Formanden har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

4.02 Ud over de nævnte pligter påhviler det formanden at holde bestyrelsen underrettet om alle

løbende sager samt om indkomne skrivelser,- senest på førstkommende bestyrelsesmøde.

Cirkulærer og skrivelser opbevares på skolens kontor.

4.03 Det påhviler skolelederen og formanden at holde bestyrelsen underrettet omkring

verserende sager samt andre eventuelle forhold omkring skolens drift.

4.04 Nærværende forretningsorden, der er i overensstemmelse med skolens vedtægter, kan

ændres, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer går ind herfor.

4.05 Samtlige bestyrelsesmedlemmer undertegner ved deres tiltræden forretningsordenen, der

opbevares som bilag til vedtægterne. Samtlige bestyrelsesmedlemmer samt lederen tildeles

en kopi af forretningsordenen.